Seimą keičia į muziejų
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos kon­kur­są ei­ti Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­riaus par­ei­gas lai­mė­jo Arū­nas Ge­lū­nas. Iš tri­jų pre­ten­den­tų jis su­rin­ko dau­giau­siai kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos bal­sų.

Humanitarinių mokslų daktaras A. Gelūnas 2016 m. išrinktas Seimo nariu. 2012–2016 m. A. Gelūnas buvo Lietuvos ambasadoriumi nuolatinėje atstovybėje prie UNESCO, nuo 2010 m. iki 2012 m. – kultūros ministru.

Konkursą laimėjusio asmens tinkamumas eiti pareigas dar bus patikrintas teisėsaugos institucijų, kaip numatyta teisės aktuose.

Lietuvos dailės muziejaus vadovo kadencijos trukmė – penkeri metai.