Scenoje – muzikuojantys meno daktarai
Tre­čia­sis mu­zi­kos fes­ti­va­lis ir me­no ty­ri­mų kon­fe­ren­ci­ja „Mu­zi­kuo­jan­tys dak­ta­rai“ (Doc­tors in Per­for­man­ce) šį rug­sė­jį pir­mą­kart vyks Vil­niu­je. Pir­ma­sis toks mu­zi­ko­lo­gų su­si­bū­ri­mas su­reng­tas Ja­no Si­be­li­jaus mu­zi­kos aka­de­mi­jo­je Hel­sin­ky­je 2014 me­tais, an­tra­sis – Ka­ra­liš­ko­jo­je Ai­ri­jos mu­zi­kos aka­de­mi­jo­je Dub­li­ne 2016 me­tais. Tre­čiuo­sius „Mu­zi­kuo­jan­čius dak­ta­rus“ į Lie­tu­vą at­ve­žė ir or­ga­ni­zuo­ja mu­zi­ko­lo­gė Li­na Na­vic­kai­tė-Mar­ti­nel­li.

Prieš ketverius metus naują muzikos ir jos tyrimų renginį sumanę suomiai pakvietė įvairių Europos aukštųjų muzikos mokyklų specialistus. Tarp jų buvo ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) dėstytoja L. Navickaitė-Martinelli. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje Lina baigė fortepijono specialybę, šio instrumento studijas tęsė LMTA. Vėliau ji perėjo į Muzikos istorijos katedrą, studijavo ir dėstė Helsinkio universitete.

Draugiški profesiniai ryšiai, kuriuos muzikologė užmezgė Suomijoje, lėmė, kad „Muzikuojantys daktarai“ šiemet vieši Vilniuje. „Meniniai tyrimai šiuo metu yra bene sparčiausiai Europos, JAV, Australijos akademinėje aplinkoje besiplėtojanti sritis. Ryšiai tarp aukštųjų mokyklų, kolegų tampa vis glaudesni. 2014 metais, nuvykę į Helsinkį, laiku įšokome į traukinį. Tada „Muzikuojantys daktarai“ buvo nežinomas renginys. Ne visi drįso iškart pareikšti norą dalyvauti toliau jį rengiant. Bet mums jis pasirodė įdomus ir išskirtinis“, – pasakojo L. Navickaitė-Martinelli, ten apsilankiusi su smuikininke Rūta Lipinaityte.

„Sklaida tarptautiniuose renginiuose visada yra reikšminga. Kartais, regis, dirbame sau, bet nepakankamai apie veiklą pranešame pasauliui. Dideli renginiai padeda atsiverti, pasirodyti ir patiems pamatyti, ką veikia kiti“, – pridūrė muzikologė.

Aukščiausias pasiekimas

„Muzikuojantys daktarai“ iš kitų konferencijų išsiskiria tuo, kad joje dalyvauja doktorantūroje studijuojantys ar jau daktaro laipsnį turintys muzikos atlikėjai. Savo atliktus tyrimus jie pristato rečitaliuose ir paskaitose-koncertuose. Vienų autorių prisistatymuose skamba daug muzikos, kitų prezentacijos – garsais iliustruotos paskaitos. Pranešimus skaito ir nemuzikuojantys muzikologai, tiriantys atlikimo meną. Šiemet tokių pranešėjų bus 16 iš 72.

Reta ar dažna, kad muzikas yra ir mokslininkas? „LMTA tik 2010 metais pradėjo rengti meno daktarus, ligi šiol šį laipsnį įgijo 24 absolventai. Be abejo, menininkų tyrėjų būta ir anksčiau. Tai, mano manymu, – aukščiausia, ką žmogus gali pasiekti, – svarstė L. Navickaitė-Martinelli. – Kiekvienas muzikas įvaldo savo instrumentą. Bet ne kiekvienas gali argumentuotai aprašyti, publikai, kolegoms ir studentams papasakoti, ką, kaip ir kodėl groja. O užsienyje, kaip matau iš daugybės muzikuojančių daktarų, atvykstančių į Vilnių, šis reiškinys – gana dažnas.“

Po keliolikos metų fortepijono studijų Lina perėjo į Muzikos istorijos katedrą. Studijų negalėjo tęsti dėl sveikatos problemų. „Nors dar mokykloje mokytojai skatino domėtis muzikologija, niekada nemaniau, kad jos imsiuosi, – prisiminė pašnekovė. – Bet ši patirtis mane praturtino. Muzikavimas praverčia rašant apie muziką, tiriant kitų atlikėjų darbus. Retkarčiais muzikologams atrodo: tie menininkai tyrėjai – tarsi prastesni muzikologai. Iš tiesų grojantis menininkas, kurį įkvepia jo paties praktika, gali įdėti neįkainojamą indėlį į tiriamąjį darbą.“

Solo protui

Dalyviai į Vilnių, LMTA Centrinius rūmus rinksis rugsėjo 4–6 dienomis. Jie atvyks iš viso pasaulio: Jungtinės Karalystės, Malaizijos, Pietų Afrikos Respublikos, Belgijos, Airijos, Šveicarijos, Norvegijos, Italijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos. Daugiausia muzikų ir tyrėjų – iš Suomijos.

L. Navickaitė-Martinelli tikėjosi sulaukti daugiau lietuvių dalyvių paraiškų. „Dabar jau jiems teks vykti svetur! Nežinau, kas sukliudė pasinaudoti proga: gal nepasitikėjimas savimi ar kalbos barjeras? Kita vertus, šioje konferencijoje rečitalis turi būti glaudžiai susijęs su autoriaus pristatoma tema. Mūsų doktorantai kartais renkasi temas, kurias sunku atskleisti tokia forma. Joms pristatyti labiau tinka pranešimo žanras. Vis dėlto tikiuosi, kad „Muzikuojantys daktarai“ taps inspiracijos ir žinių šaltiniu mūsų jauniesiems menininkams tyrėjams“, – kalbėjo Lina.

Linos Navickaitės-Martinelli paskaita šios vasaros fortepijono akademijoje „Klaipėda Piano Masters“./Jono Šopos nuotrauka

Tradiciškai meninių tyrimų konferencijose dominuoja fortepijonas. Ir rugsėjį bus galima išgirsti daugiausia šio instrumento skambesio. Be jo – kitų nestandartinių koncertų. Pavyzdžiui, elektronikos rečitalių, gitarų duetą, improvizacijų, mušamųjų instrumentų koncertų, mandoliną, saksofoną, elektrinį altą, bosinį klarnetą.

Vienas rečitalis pavadintas „solo protui“. Intriguojančioje autoriaus paraiškoje buvo parašyta, kad šiam pasirodymui nereikalingas joks instrumentas ar speciali įranga. „Muzikuojančių daktarų“ programos sudarytojai nepabijojo surizikuoti ir „solo protui“ įtraukė į festivalį. „Pasitikėjome tais, kurie gebėjo aprašyti, ką nori pristatyti ir perteikti. Džiugu, kad šiemet daug dėmesio skirta šiuolaikinei muzikai, improvizacijoms, o šis dalyvis tikrai įtrauks ir publiką“, – užsiminė Lina.

Muzikologė, dėstytoja Lina Navickaitė-Martinelli šiemet tapo Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcijos pirmininke./Tomo Tereko (LMIC) nuotrauka

Ketveri golgotos metai

Festivalio-konferencijos „Muzikuojantys daktarai“ renginiai vienu metu vyks LMTA Karoso, Vargonų salėse, Balkono teatre ir Muzikos inovacijų studijų centre.

Dvi kviestinių svečių paskaitos bus skaitomos Didžiojoje salėje. Šie pranešėjai tai – pianistas, muzikologas, Kembridžo universiteto profesorius Johnas Rinkas ir kompozitorius, dirigentas, Lietuvos ansamblių tinklo įkūrėjas Vykintas Baltakas. Paprastai kviestiniai svečiai būna tradicinės arba senosios muzikos atlikėjai. V. Baltakas pasirinktas dėl savo darbo šiuolaikinės muzikos srityje, norėta akcentuoti jos svarbą Lietuvoje. Po paskaitų-koncertų dešimt minučių visada paliekama publikos klausimams ir komentarams.

Renginiai skirti muzikos atlikėjams, doktorantams, dėstytojams, studentams ir visiems, besidomintiems muzika. „Kadangi jie vyks keturiose salėse vienu metu, neabejoju, kad kiekvienas lankytojas ras labiausiai jo pomėgius atitinkančią salę. Vienoje skambės šiuolaikinė muzika, kitoje – fleita ar klavesinas, pianistai daugiausia gros tradicinius Frederico Chopino, Ferenco Liszto, Franzo Schuberto rečitalius“, – vardijo Lina.

Jos teigimu, meno doktorantūros studijos visada yra vertinga patirtis. „Mano mintį patvirtintų kiekvienas, baigęs šias studijas. Galbūt per ketverius golgotos metus doktorantai kartais ir susimąsto, kas juos čia atginė, bet galiausiai visi praturtėja savo mene“, – įsitikinusi muzikologė.

Pianistas, muzikologas, Kembridžo universiteto profesorius Johnas Rinkas Vilniuje skaitys paskaitą „Virš interpretacijos: muzikos atlikimas kaip kūrybinė praktika“./Lottie Ettling nuotrauka

Daktarai grįš namo

2002–2007 metais L. Navickaitė-Martinelli buvo žurnalo „Muzikos barai“ redaktorė, paskui su Dario Martinelli redagavo mokslinį žurnalą „IF – Journal of Italo-Finnish studies“. Dabar ji kartu su Asta Pakarklyte rengia žurnalą anglų kalba apie šiuolaikinę Lietuvos muzikos sceną „Lithuanian Music Link“.

Be to, muzikologė šiemet išrinkta Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcijos pirmininke. „Džiaugiuosi šiomis naujomis pareigomis ir užduotimis. Pirmasis mano darbo pusmetis sutapo su intensyviu „Muzikuojančių daktarų“ organizavimu. Vos išlydėsime šiuos kolegas, spalį priimsime kitus, nes rengsime 46-ąją Baltijos muzikologų konferenciją. Ji bus skirta muzikos kritikai, – pasakojo Lina. – Galutinai dar nenuspręsta, kur po dvejų metų kelsis „Muzikuojantys daktarai“. Galimybės yra dvi: į Londono karališkąją muzikos akademiją arba apsuks ratą ir grįš į Helsinkį, nes suomiai pasiilgo savo kūdikio.“

Kompozitorius, dirigentas Vykintas Baltakas – ypatingas „Muzikuojančių daktarų“ dalyvis./Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka