Šanchajaus menų festivalis – didelė scena Lietuvos kultūrai pristatyti
Lie­tu­va, 2020 me­tais švęs­da­ma ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 30-me­tį ir siek­da­ma kuo pla­čiau pri­sta­ty­ti sa­vo kul­tū­rą pa­sau­liui, Šan­cha­jaus tarp­tau­ti­nia­me me­nų fes­ti­va­ly­je ga­lės da­ly­vau­ti ypa­tin­gos vieš­nios tei­sė­mis. Apie tai, da­ly­va­vi­mo są­ly­gas bei prog­ra­mą kal­bė­ta kul­tū­ros mi­nis­trės Lia­nos Ruo­ky­tės-Jons­son su­si­ti­ki­me su Šan­cha­jaus tarp­tau­ti­nio me­nų fes­ti­va­lio pre­zi­den­te Cat­he­ri­ne J. Wang.

Su darbo vizitu Šanchajuje viešinti kultūros ministrė teigė, kad po dvejų metų vyksiančiame festivalyje Lietuva norėtų išsamiau pristatys savo šokio meną, teatrą ir muziką. „Šanchajaus kultūros festivalis – viena tinkamiausių scenų tai padaryti. Pastaraisiais metais labai sustiprėjo Lietuvos ir Kinijos kultūriniai ryšiai. Ir nors nemažai Lietuvos kultūros ir meno atstovų Šanchajaus menų festivalyje jau yra dalyvavę ankstesniais metais, sieksime, kad į 2020 metų festivalį galėtų nuvykti kuo daugiau įvairių meno sričių ir kūrybinių industrijų atstovų, – sakė ministrė L. Ruokytė-Jonsson. – Šanchajaus menų festivalį vertiname kaip vieną geriausiai organizuojamų tokio pobūdžio renginių visame Rytų Azijos regione, todėl esame pasirengę kuo geriau pasinaudoti jo teikiamomis galimybėmis mūsų kultūrai ir menininkams.“

Festivalio prezidentė C. J. Wang pažymėjo, kad jo organizatoriams gerai žinoma Lietuvos patirtis, sėkmingai dalyvaujant tarptautiniuose kultūros festivaliuose, taip pat ir vykstančiuose Kinijoje, rašoma pranešime spaudai.

Šanchajaus tarptautinis menų festivalis yra svarbus menininkams, kultūros kūrėjams ir organizacijoms. Jo metu vyksta mugė, kurioje turi galimybę prisistatyti Kinijos ir užsienio šalių scenos menų ir koncertinės organizacijos. Pasižvalgyti įdomios meninės produkcijos į mugę suvažiuoja prodiuseriai, teatrų ir festivalių atstovai, kiti menų industrijos dalyviai iš visos Kinijos. Ypatingos viešnios teisėmis dalyvaujančiai šaliai, kokia 2020 m. turėtų tapti Lietuva, sudaromos sąlygos prisistatyti plačiau – ne tik kultūros, bet ir verslo, turizmo ir kitose srityse. Todėl, pasak kultūros ministrės, rengiantis festivaliui, bus būtinas kelių ministerijų sutelktas darbas.

Siekį 2020 metais kuo išsamiau pristatyti Lietuvos ir kitų Baltijos šalių – Latvijos ir Estijos – kiną kultūros ministrė išsakė susitikime su Šanchajaus tarptautinio kino festivalio atstovais. Šis festivalis, pirmą kartą surengtas 1993 metais, išaugo iki aukščiausiosios kategorijos tarptautinio filmų festivalio ir yra vienas didžiausių Rytų Azijoje. Pokalbyje sutarta, kad 2020 metais Baltijos šalių kinui būtų skirta speciali programa.

Vizito metu ministrė L. Ruokytė-Jonsson taip pat susitiko su Šanchajaus dramos menų centro meno vadove Tian Shui ir aptarė bendradarbiavimą teatro srityje, rengiant gastroles, kviečiant vieni kitų režisierius ir vykdant kitus bendrus projektus.