Paskutinį pavasario vakarą – išskirtinis Ievos Zasimauskaitės koncertas
Ge­gu­žės 31-osios va­ka­rą poil­sio ir pra­mo­gų par­ke „To­ny Re­sort“ įvyks iš­skir­ti­nis Ie­vos Za­si­maus­kai­tės kon­cer­tas. Idė­ja su­reng­ti at­vi­rą Ie­vos mu­zi­kos ir po­kal­bių va­ka­rą ki­lo Eu­ro­pos par­la­men­to na­riui An­ta­nui Guo­gai, ku­rio so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je ke­lios de­šim­tys tūks­tan­čių žmo­nių spė­jo Eu­ro­vi­zi­jos re­zul­ta­tą. Kon­kur­so va­ka­rą, pa­skel­bus klau­si­mą, ku­rią vie­tą Eu­ro­vi­zi­jo­je šie­met užims Lie­tu­vos at­sto­vė Ie­va Za­si­maus­kai­tė, iki 23 val. va­ka­ro spė­ji­mą pa­tei­kė 26 tūks­tan­čiai žmo­nių. Tei­sin­gai at­spė­jo 668 as­me­nys. Vi­siems jiems An­ta­nas Guo­ga, kaip ir ža­dė­ta, do­va­no­ja va­ka­rie­nę dviems „To­ny Re­sort“ res­to­ra­ne.

„Ieva suvienijo Lietuvą. Ji turi ypatingą charizmą, kylančią iš jos įsitikinimų ir gyvenimo būdo. Pagaliau mus jungia ne tik pergalės krepšinio aikštelėje, o ir muzika, kuri siunčia labai stiprią, kiekvienam svarbią žinutę: tikra meilė nugali viską“, – teigia koncerto sumanytojas Antanas Guoga.

Poilsio ir pramogų parko „Tony Resort“ amfiteatre iškils nedidelė atvira scena, kurioje Ieva Zasimauskaitė pasirodys su gyvo garso grupe. Jaukią atmosferą scenoje kurs šviesų dailininko Arvydo Buinausko valdomų vintažinių šviestuvų kompozicija.

Pasak I. Zasimauskaitės prodiuserės ir pasirodymo Eurovizijoje režisierės Rasos Micachienės, Ieva su grupe atliks savo ir populiariausių užsienio atlikėjų programą, kurią klausytojai jau spėjo pamėgti.

Ievos Zasimauskaitės ir grupės gyvo garso koncertas įvyks gegužės 31 d. ketvirtadienį, nuo 19.00 val. poilsio ir pramogų parke „Tony Resort“ (Anupriškės, Trakų raj.). Dalyvavimas atviras.

Renginį ves pati Ieva Zasimauskaitė.

Daugiau informacijos ČIA