Paaiškėjo VII respublikinio konkurso „Tradicijų paveldėtojai“ laureatai
Ba­lan­džio 21 d. Vil­niaus Šv.Ko­try­nos baž­ny­čio­je bai­gė­si vi­so­je Lie­tu­vo­je vy­kęs VII res­pub­li­ki­nis vai­kų ir jau­ni­mo liau­dies kū­ry­bos at­li­kė­jų kon­kur­sas „Tra­di­ci­jų pa­vel­dė­to­jai“. Šiais me­tais kon­kur­se da­ly­va­vo re­kor­di­nis folk­lo­ro ko­lek­ty­vų ir so­lis­tų, taip pat cho­rų ir mė­gė­jų an­samb­lių iš Vil­niaus, Vi­sa­gi­no, Klai­pė­dos, Ute­nos, Va­rė­nos, Šal­či­nin­kų ir ki­tų mies­tų skai­čius. Vien Vil­niu­je su­lauk­ta apie 300 da­ly­vių. Tai ne­abe­jo­ti­nai by­lo­ja apie au­gan­tį su­si­do­mė­ji­mą liau­dies kul­tū­ra, no­rą da­ly­vau­ti et­ni­nės kul­tū­ros kon­kur­suo­se, šven­tė­se.

„Džiaugiamės, kad šiais metais sėkmingai pasiektas pagrindinis konkurso uždavinys, kurį organizatoriai nuo 2012 m. kelia jo dalyviams – rūpestingas autentiškų liaudies tradicijų atkūrimas. Atliktas didelis darbas siekiant renginio tikslų – visoje Lietuvoje skatintas vaikų ir jaunimo domėjimąsis, pagarba liaudies tradicijoms, ugdyta jų tolerancija įvairių tautų kultūrai, vyko natūralus įsitraukimas į tradicinio meno populiarinimo procesą, folkloro žanro atlikėjų veiklos aktualizavimą, skatintas folkloro ir mėgėjų meno kolektyvų bei atlikėjų meninio lygio augimas“, – teigė konkurso direktorė Irena Zacharova.

2018 metai konkurso dalyviams buvo išskirtiniai tuo, kad prie anksčiau pagrindiniu nugalėtojų apdovanojimu buvusios teisės dalyvauti tarptautiniame festivalyje „Pokrovskije kolokola“ bei Tarptautinėje vaikų folkloro asamblėjoje suteikimo, šiais metais jie galėjo iškovoti ir galimybę dalyvauti Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“. Skelbiame VII respublikinio konkurso „Tradicijų paveldėtojai“ laureatus bei diplomantus.

Folkloro kategorijos laureatų diplomai suteikti:

Visagino kultūros centro vaikų baltarusių folkloro ansamblis „Tanočak“ (vadovė Nina Melnikova);

Visagino kultūros centro vaikų rusų folkloro ansambliui „Žavoronok“ (vadovė Elena Churakova);

Visagino kultūros centro rusų folkloro ansambliui „Bylina“ (vadovė Elena Churakova);

Visagino kultūros centro ukrainiečių folkloro ansambliui „Kalyna“ (vadovė Marina Betina);

Klaipėdos universiteto tautinio meno ansambliui „Vytinė“ (vadovė Irena Petrulionienė);

Azerbajdžaniečių sekmadieninės mokyklos solistui Rafailui Rasulovui;

Klaipėdos m. savivaldybės etnokultūros centro vaikų ir jaunimo ansambliui „Alkiukai“ (vadovės Elena Šalkauskienė, Ingrida Žmijauskienė);

Folkloro asociacijos „Vėčiora“ jaunimo grupei , „Aitvaro“ gimnazijos folkloro studijos „Veretioncė“ vyresniajai grupei (vadovė Marija Serebriakova);

Slavų tradicinės muzikos mokyklos vaikų grupei „Malyš“ (vadovai Viktor Žabrov, Julija Malyškina);

Vilniaus B.Jonušo muzikos mokyklos rusų folkloro ansamblio „Arinuška“ jaunučių grupei (vadovės Arina Zacharova, Irma Fedaravičiūtė, koncertmeisteris Viktor Žabrov);

Varėnos kultūros centro solistei Saulei Miškinytei (vadovė Vaida Naruškevičiūtė);

Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro rusų folkloro ansamblio „Arinuška“ jaunimo grupei (vadovės Arina Zacharova, Irma Fedaravičiūtė);

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro lenkų folkloro ansamblio „Turgielanka“ jaunimo grupei (vadovė Vladislava Šilobrit, choreografė Liliana Tatol);

Vilniaus B.Jonušo muzikos mokyklos rusų folkloro ansamblio „Arinuška“ vyrų grupei (vadovai Nikolaj Zacharov, Edvard Bilan).

Mėgėjų meno kategorijos laureatų diplomai kolektyvams, atliekantiems stilizuotą programą buvo suteikti:

Visagino kultūros centro baltarusių liaudies dainų ansambliui „Svitanak“ (vadovė Jelena Piščikienė);

VKC ir pensininkų klubo chorui „Melodija“ (vadovė Svetlana Basistaja);

Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centro rusų vokaliniam ansambliui LEL (vadovai Tatjana Kononova, Jelena Butkevičienė);

Liaudies ansambliui „Czerwone maki“ (vadovė Stefanija Tamošiūnienė);

Vilniaus kultūros centro ir Lietuvos žydų bendruomenės žydų dainų ir šokių ansambliui „Fajerlech“ (vadovė Larisa Vyšniauskienė);

Rudaminos Daugiafunkcinio kultūros centro, Juodšilio skyriaus liaudies šokių kolektyvui „Halas“ (vadovė Kristina Voleiko);

Vladislavo Sirokomlės Gimnazijos lenkų liaudies dainų ir šokių ansamblio „Wilenka“ jaunimo grupei (vadovė Janina Labul, Renata Juzokienė)

Visiems kitiems kolektyvams ir solistams buvo suteikti diplomai bei padėkos.

Konkurso organizatoriai – Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras bei partneriai – Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras, Visagino kultūros centras, Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla bei komisijos nariai – sveikina visus jo nugalėtojus!