Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai ir toliau vadovaus prof. R. Gudauskas
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos su­reng­tą kon­kur­są­ ei­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus ­pa­rei­gas lai­mė­jo da­bar­ti­nis jos va­do­vas prof. dr. Re­nal­das Gu­daus­kas.

Nuo 2010 metų Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai vadovaujantis R. Gudauskas yra socialinių mokslų (informacijos ir komunikacijos) daktaras, kelių universitetų profesorius.

Jis yra dirbęs Prezidento patarėju informacijos ir komunikacijos klausimais, Ministro Pirmininko patarėju informacinės visuomenės ir žinių ekonomikos, studijų, mokslo ir inovacijų strategijos klausimais.

Prof. R. Gudauskas yra buvęs Vilniaus universiteto UNESCO Tarptautinio žinių ekonomikos ir žinių vadybos centro direktoriumi, vadovavęs Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto Žinių vadybos centrui.

Konkurso laimėtojo tinkamumas eiti pareigas dar bus patikrintos teisėsaugos institucijų, kaip numatyta teisės aktuose. Nacionalinės bibliotekos vadovo kadencijos trukmė – penkeri metai.