Nacionalinė biblioteka miestų ir rajonų bibliotekoms perduos 190 kompiuterių
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ka dau­ge­liui ša­lies sa­vi­val­dy­bių per­duos 190 nau­jų sta­cio­na­rių kom­piu­te­rių, ku­rie bus pa­skirs­ty­ti mies­tų ir ra­jo­nų bib­lio­te­koms.

Tokiam Kultūros ministerijos parengtam nutarimo projektui trečiadienį pritarta Vyriausybės posėdyje.

Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu M. Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomas ilgalaikis turtas – stacionarūs kompiuteriai – perduodami savivaldybių nuosavybėn viešųjų bibliotekų veiklai. Bendra kompiuterių vertė siekia 204 tūkst. eurų.

Kompiuteriai mažesnėms bibliotekoms perduodami Kultūros ministerijai ir M. Mažvydo bibliotekai vykdant investicinį projektą dėl bibliotekų kompiuterizavimo.

„Šiuolaikinė biblioteka seniai nebėra vien tik vieta, į kurią žmogus ateina pasiskolinti jam reikiamą knygą. Kompiuteriai ir interneto paslaugos viešosiose bibliotekose užtikrina informacinių ir ryšių technologijų prieinamumą gyventojams, ypač atokesnėse vietovėse“, – pranešime spaudai cituojamas kultūros viceministras Gytis Andrulionis.

„Šalies viešosios bibliotekos reikšmingai prisideda prie Lietuvos gyventojų skaitmeninės atskirties mažinimo, sudarydamos sąlygas ir skatindamos žmones įgyti naujų žinių ir įgūdžių, kad jie sėkmingai ir visapusiškai naudotųsi informacinėmis ir ryšių technologijomis savo gyvenimo kokybei gerinti“, – teigė jis.

Nauji kompiuteriai paskirstyti 52 savivaldybėms.