Mirė žinoma onkologijos mokslininkė Laima Liudvika Griciūtė
Ei­da­ma 93-iuo­sius me­tus, mi­rė vie­na žy­miau­sių Lie­tu­vos on­ko­lo­gi­jos moks­lo at­sto­vių, pro­fe­so­rė Lai­ma Liud­vi­ka Gri­ciū­tė, šeš­ta­die­nį pra­ne­šė Na­cio­na­li­nis vė­žio ins­ti­tu­tas.

L. L. Griciūtė buvo tarptautinio bendradarbiavimo vėžio tyrimų srityje pradininkė Lietuvoje, jos pastangomis institute įkurta Vėžio profilaktikos laboratorija, vėliau pavadinta Aplinkos kancerogenų laboratorija.

Profesorė L. L. Griciūtė ilgus metus vadovavo bendrai Vilniaus universiteto Lazerinių tyrimų centro, Biochemijos ir biofizikos katedros, Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos onkologijos centro mokslo programai „Lazerinė fotosensibilizacija navikų terapijoje“.

Už fotodinaminės navikų terapijos krypties darbų ciklą L. L. Griciūtei ir bendraautoriams 1993 metais buvo įteikta JAV mokslininko T. Maimano premija, o 2003 metais – Lietuvos mokslo premija.