Mirė satyrikas, prozininkas Jurgis Gimberis
Jur­gis Gim­be­ris gi­mė Že­muo­siuo­se Šan­čiuo­se, Rin­gu­vos gat­vė­je. 1957 m. bai­gė vi­du­ri­nę mo­kyk­lą. Nuo 1963 m. dir­bo Sta­ty­bos ir ar­chi­tek­tū­ros ins­ti­tu­te la­bo­ran­tu. Nuo 1990 m. Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rys.

Kūrinius pradėjo spausdinti 1979 m. „Kauno tiesoje“, vėliau „Nemune“. Išleido humoreskų rinkinių, dalį pats ir iliustravo. Parašė pjesių vaikams („Vėžliuko namas“, „Ragana ir sliekas“, „Vieną šaltą žiemos naktį“), radijo pjesę „Slieko galva“. Iš rusų kalbos išvertė Aleksandros Marininos, Viktoro Pelevino, Liudmilos Ulickajos, Michailo Bulgakovo, Ilfo ir Petrovo romanų.

2005 m. J. Gimberiui įteikta Kauno meno kūrėjų asociacijos premija, 2008 m. – Kauno miesto savivaldybės Kultūros ir meno premija, 2011-aisiais jis tapo Įsimintiniausiu Kauno menininku.