Mecenatus pripažins oficialiai
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė įsteig­ti Me­ce­na­vi­mo ta­ry­bą – ji at­rin­ki­nės me­ce­na­vi­mo pro­jek­tus ir spręs, ku­riuos žmo­nes siū­ly­ti pri­pa­žin­ti me­ce­na­tais. Ši ta­ry­ba ku­ria­ma Sei­mui ge­gu­žę pir­mą kar­tą pri­ėmus Me­ce­na­vi­mo įsta­ty­mą.

Mecenavimo taryba vertins projektus, siekiančius gauti mecenuojamųjų statusą, ir teiks pasiūlymus Vyriausybei šį statusą suteikti.

Ji taip pat vertins mecenuojamamiems projektams skiriamą paramą, siūlys Vyriausybei ir savivaldybių taryboms suteikti arba atšaukti nacionalinio ar savivaldybės mecenato vardą.

Tarybą sudarys aštuoni nariai, juos deleguos Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno įstaigų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija.

Personalinę Mecenavimo tarybos sudėtį trims metams tvirtins kultūros ministras.

Mecenatai galės naudotis mokestinėmis lengvatomis, kuriomis naudojasi ir labdaros bei paramos davėjai.

Gegužę priimtame įstatyme nustatyta, kad nacionalinio mecenato vardas bus suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 1 mln. eurų dydžio paramą valstybės ar kelių savivaldybių lygmeniu įgyvendinamam projektui.

Savivaldybės mecenato vardą gaus asmuo, skyręs ne mažiau nei 250 tūkst. eurų dydžio paramą.

Mecenatai turės paremti projektus, vykdomus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, kultūros ir jos paveldo, meno, mokslo, visuomenės gerovės, sporto, švietimo srityse.

Įstatyme numatyta, kad mecenato vardas bus suteikiamas tik nepriekaištingos reputacijos asmeniui. Juo negalės būti žmogus, turintis neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba už nusikaltimą, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei.

Nacionalinių mecenatų ir savivaldybės mecenatų vardai bus įrašomi į Mecenatų knygą, ji būtų saugoma Valdovų rūmuose Vilniuje.