M. K. Čiurlionio dailės muziejus turi naują direktorę
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos su­reng­tą kon­kur­są ei­ti Na­cio­na­li­nio M. K. Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­riaus par­ei­gas lai­mė­jo Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­to Tea­tro­lo­gi­jos ka­ted­ros do­cen­tė, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rė Ina Pu­ke­ly­tė.

2003–2007 metais I. Pukelytė vadovavo Kauno valstybiniam dramos teatrui, nuo 2007 iki 2010 m. buvo viešosios įstaigos „Dvimiesčio kulka“ direktore, 2008–2015 m. VDU Menų fakulteto prodekane ir dekane. Nuo 2009 m. iki 2013 m. I. Pukelytė buvo tarptautinio kultūros ir ekologijos festivalio „Grynparkas“ meno vadove. Leipcigo universitete ji yra įgijusi menotyros krypties humanitarinių mokslų daktarės mokslinį laipsnį.

Konkursą laimėjusio asmens tinkamumas eiti pareigas dar bus patikrintos teisėsaugos institucijų, kaip numatyta teisės aktuose. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktoriaus kadencijos trukmė – penkeri metai.