Lietuvių kinui – išskirtinė savaitė Varšuvoje
Lap­kri­čio 23–29 die­no­mis Var­šu­vo­je pri­sta­to­mos lie­tu­viš­kos ki­no juo­stos. Vie­no svar­biau­sių 100-čiui skir­tų kul­tū­ros ren­gi­nių Len­ki­jo­je me­tu bus par­ody­ti 35 lie­tu­vių ki­no fil­mai: vai­dy­bi­niai, do­ku­men­ti­niai ir ani­ma­ci­niai fil­mai vai­kams bei su­au­gu­siems.

Išskirtinė lietuviško kino programa bus rodoma Lenkijos nacionalinės filmotekos – audiovizualinio instituto kino teatre „Iliuzion“, ją papildys gausūs kino ir kino kūrėjų pristatymai, susitikimai bei diskusijos.

Kino savaitę pradeda Mindaugo Survilos filmas „Sengirė“, neseniai grįžęs iš IX Niujorko dokumentinių filmų festivalio DOC NYC. Taip pat bus pristatyta lietuvių kino klasika: Vytauto Žalakevičiaus „Niekas nenorėjo mirti“, Arūno Žebriūno „Gražuolė“, naujieji vaidybiniai filmai – Andriaus Blaževičiaus „Šventasis“, Šarūno Barto „Šerkšnas“, tarptautinį pripažinimą ir publikos simpatijas pelnęs naujausias Arūno Matelio filmas „Nuostabieji lūzeriai“ ir kiti kino filmai.