Kviečiama teikti kandidatus nacionalinei kultūros ir meno premijai
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja kvie­čia siū­ly­ti kan­di­da­tus Lie­tu­vos na­cio­na­li­nei kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jai gau­ti.

Juridiniai asmenys iki rugsėjo 1-osios kviečiami siūlyti Nacionalinei premijai vieną kūrėją ar kultūros ir meno kūrėjų kolektyvą. Rekomendacijoje be kita ko turėtų būti pristatytas kūrėjo gyvenimo, kūrybinės veiklos aprašymas, motyvai, kodėl vertėtų asmenį apdovanoti, jo kūrinių, už kuriuos siūloma skirti premiją, sąrašas.

Lietuvos nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis įvertinami reikšmingiausi kultūros ir meno kūriniai, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurti per pastaruosius septynerius metus, taip pat kūriniai, sukurti per visą gyvenimą.

Nacionalinės premijos kasmet skiriamos iki gruodžio 15 dienos, o premijų laureatų diplomai ir ženklai iškilmingai įteikiami vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatams taip pat įteikiamos ir piniginės premijos, šiuo metu siekiančios kiek daugiau nei 30 tūkst. eurų.