Klaipėdoje – legendinės spaudos fotografijos iš Vokietijos
Klai­pė­dos kul­tū­ri­nių ko­mu­ni­ka­ci­jų cen­tro erd­vė­se sau­sio 26-ąją ati­da­ro­ma dvie­jų pa­sau­ly­je pri­pa­žin­tų fo­tog­ra­fų par­oda „Šuo­lis lai­ke“. Jos au­to­riai – Eri­chas Sa­lo­mo­nas, vie­nas reikš­min­giau­sių XX am­žiaus fo­tog­ra­fų, pa­da­riu­sių di­de­lę įta­ką šiuo­lai­ki­nei spau­dos fo­tog­ra­fi­jai, ir Bar­ba­ra Klemm, pra­ėju­sio šimt­me­čio pa­bai­go­je da­ry­tų ypač įsi­min­ti­nų nuo­trau­kų au­to­rė.

Parodos atidaryme dalyvaus ekspozicijos kuratorius fotografas Andreas Rostas, 2017 metais pelnęs fotografės Aenne Biermann premiją už šiuolaikinę Vokietijos fotografiją. 1944 metais mirusio E. Salomono ir 1936-aisiais gimusios B. Klemm spaudos reportažų fotografijos sudaro įdomią simbiozę. Jos, perduodamos tam tikrą žinutę, kartu perteikia tuometinių įvykių politinį, socialinį ir psichologinį kontekstą. Abu autoriai laikė save ne menininkais, o pirmiausia – žurnalistais. Tačiau šiandien jų darbai dėl didelės meninės vertės pristatomi kaip meno kūriniai, vieni vertingiausių vokiškos spaudos fotografijos pavyzdžių.

Fotožurnalistikos pradininkas

E. Salomonas yra vienas Vokietijos fotožurnalistikos pradininkų. Jis labiausiai mėgo fotografuoti politinę ir kultūrinę aukštuomenę. Bilietas, leidžiantis patekti į tos aukštuomenės sambūrius, buvo pats E. Salomonas. Apsukrus, išsilavinęs, bendrauti linkęs ir daug kalbų mokantis džentelmenas, turintis nepaprastai gerą nuojautą kiekvienoje situacijoje ir gebantis virtuoziškai (o gana dažnai – slaptai) naudotis savo fotoaparatu, kuris tarsi tapo to bilieto dalimi. Nuo 1928 metų E. Salomonas naudojosi „Ermanox“ fotoaparatu – juo galėjo patalpų viduje fotografuoti be blykstės, kitaip tariant, likti nepastebėtas. Taip garsius amžininkus E. Salomonas užfiksavo tomis akimirkomis, kai jie nesijautė akylai stebimi, už oficialaus protokolo ribų. Fotografas tarsi buvo vienintelis juos matantis asmuo.

Istorijos pasakotoja

B. Klemm fotografijos pasakoja istoriją, dar daugiau – naujųjų laikų istoriją. Jokia kita vokiečių fotografė nėra įamžinusi tokios daugybės pastarųjų dešimtmečių Vokietijos ir kitų šalių įvykių bei asmenybių kaip Barbara. Jos nuotraukos vaizduoja politikus ir demonstrantus, susitikimus Vokietijos federalinėje kanceliarijoje ir XX amžiaus septintojo dešimtmečio pabaigoje vykusio studentų judėjimo akimirkas. Tos fotografijos atskleidžia tiek visuomenės ir politines nuotaikas, tiek asmeninius išgyvenimus, maištavimą, bejėgiškumą, liūdesį, tikėjimą ir pasipriešinimą, taip pat – griovius bei sienas tarp valdančiųjų ir valdomųjų, tarp Rytų ir Vakarų, vargšų ir turtingųjų, tarp vietinių ir svetimšalių, tarp jaunų ir senų.

Fotoparodą „Šuolis laike“ parengė Vokietijos užsienio ryšių institutas. Ji eksponuojama bendradarbiaujant su Goethe's institutu ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriumi. Uostamiestyje paroda veiks iki vasario 18 dienos. Pernai ji jau buvo rodoma Vilniaus ir Kauno fotografijos galerijose.