Kalbos premija – Elenai Bradūnaitei-Aglinskienei
Pir­ma­die­nį Val­do­vų rū­muo­se Vil­niu­je bus įteik­ta kas­me­ti­nė Kal­bos pre­mi­ja. Šie­met ji skir­ta et­no­lo­gei, vi­suo­me­nės vei­kė­jai Ele­nai Bra­dū­nai­tei-Ag­lins­kie­nei. Pre­mi­ja skir­ta už rū­pi­ni­mą­si li­tua­nis­ti­niu pa­vel­du ir jo sklai­da Lie­tu­vo­je bei už­sie­ny­je, pra­ne­šė Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas.

E. Bradūnaitė-Aglinskienė gimė Vokietijoje, poeto Kazio Bradūno šeimoje, vėliau gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose, jaunystėje įsijungė į lietuvių išeivijos kultūrinę ir visuomeninę veiklą. Pastaruoju metu E. Bradūnaitė-Aglinskienė gyvena ir kultūrinę veiklą tęsia Lietuvoje.

„Pripažinimo ir pagarbos yra verti jos lituanistiniai darbai, nuveikti tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje, išskirtiniai jos nuopelnai skleidžiant lietuvybės idėjas, žadinant vaikų ir jaunimo rūpestį lietuvių kalba ir lietuvių kultūros tradicijomis. E. Bradūnaitė-Aglinskienė nuolat susitinka su Lietuvos mokyklų ir vietos bendruomenėmis, dalijasi su jomis išeivijos patirtimis išlaikant gimtąją kalbą ir tautos tradicijas. Remdamasi išeivijos pavyzdžiu ir etnologės įžvalgomis, ji perduoda supratimą, kad už kalbos, kultūros tęstinumą esame atsakingi mes patys, lietuviai, tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje“, – teigiama pranešime.

Felicijos Bortkevičienės (1873–1945), žodžio laisvės gynėjos, labdaros organizatorės, atminimą įamžinanti premija kasmet skiriama už reikšmingą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams, organizacijoms, institucijoms.