Jubiliejiniais metais – du Stasio Lozoraičio premijos laureatai
Va­kar Is­to­ri­nė­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tū­ro­je Kau­ne Lie­tu­vos žur­na­lis­tų drau­gi­jos (LŽD) aukš­čiau­sias ap­do­va­no­ji­mas už žur­na­lis­ti­nę veik­lą – Sta­sio Lo­zo­rai­čio pre­mi­ja „Ke­ly­je į Vil­ties Pre­zi­den­to Lie­tu­vą 2018“ – įteik­tas Kau­no ar­ki­vys­ku­pui eme­ri­tui Si­gi­tui Tam­ke­vi­čiui ir lai­kraš­čio Gu­di­jos lie­tu­viams vy­riau­sia­jai re­dak­to­rei Ma­ri­jo­nai Šak­nie­nei (Žar­kaus­kai­tei).

Pirmą kartą per premijos dviejų dešimtmečių istoriją kandidatų vertinimo komisija nutarė apdovanoti du laureatus – sovietų okupacijos laikais leistos pogrindinės „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ redaktorių, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto įkūrėją, Kauno arkivyskupą emeritą S. Tamkevičių ir ilgametę LŽD narę, laikraščio Gudijos lietuviams „Lietuvių godos“ vyriausiąją redaktorę M. Šaknienę (Žarkauskaitę).

Kartu ir padėka

S. Lozoraičio premija arkivyskupui emeritui S. Tamkevičiui – veikiau ne įvertinimas, bet pagarba ir padėka už drąsų pasiryžimą tironijos sąlygomis leisti pogrindinę „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“ (ėjo 1972–1989 metasi), už išmintį ir apdairumą telkiant bendradarbius, už skrupulingą įsipareigojimą net ir nuolat jaučiant sovietų teismų, kalėjimų grėsmę skelbti vien tikrus faktus, už atsakomybės ir pilietiškumo pamokas, už viešąją raišką, įkvepiančią pagarbą žmogaus orumui, pavyzdinės žurnalistikos gaires.

Dvasininkas, politinis kalinys S. Tamkevičius priespaudos laikais gynė laisvą, o dabar – atsakingą žodį, viešomis kalbomis, pamokslais svarbiausių valstybės minėjimų ar Bažnyčios švenčių progomis, laikraščiuose, interneto portaluose, socialiniuose tinkluose iškart ir aiškiai išsako savo nuostatas visuomenės skaudulių, šeimos, pagarbos žmogaus gyvybei klausimais. Jo veikla ir pamatinių žmogaus teisių gynimas yra neatsiejami nuo pilietiškos žiniasklaidos.

Marijonos Šaknienės laikraštis Gudijos lietuviams iš aukų leidžiamas jau 25 metus. / Asmeninio albumo nuotr.

Lietuviškas žodis Gudijoje

M. Šaknienės redaguojamas laikraštis „Lietuvių godos“ leidžiamas jau 25– erius metus, išlaikomas iš aukų, nemokamai platinamas Baltarusijoje gyvenantiems lietuviams per Gervėčių, Pelesos bažnyčias, lietuviškas Rimdžiūnų, Pelesos vidurines mokyklas ir sekmadienines Gardino, Lydos, Usonių mokyklas. M. Šaknienė laikraštį maketuoja ir paruošia spaustuvei savo bute, informaciją straipsniams renka asmeninėmis ryšio priemonėmis. Šis lietuviškas žodis labai laukiamas istorijos audrų nuo valstybės kamieno atplėštose lietuviškose salelėse. Laikraštis neužgęsta tik dėl didžiulio laureatės, negalvojančios apie pelną, entuziazmo.

Premijos istorija

Premija buvo įsteigta 1998 metais LŽD draugijos Centro valdybos tuometės pirmininkės Romos Grinbergienės iniciatyva. Pagerbiant diplomato bei politiko S.Lozoraičio (1924–1994) atminimą buvo pavadinta „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“. Pirmojo laireatė – Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos žurnalistė, TV laidų ciklo „Mūsų miesteliai“ kūrėja Nijolė Baužytė. Praėjusiais metais premija apdovanotas kaunietis žurnalistas, politologas, istorijos tyrinėtojas, atradęs 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės akto originalą profesorius Liudas Mažylis.