Įteiktos Lietuvos fotomenininkų sąjungos 2018 m. premijos
„Pros­pek­to“ fo­tog­ra­fi­jos ga­le­ri­jo­je gruo­džio 27 d. bu­vo įteik­tos kas­me­ti­nės Lie­tu­vos fo­to­me­ni­nin­kų są­jun­gos pre­mi­jos. Ši pre­mi­ja yra ski­ria­ma už reikš­min­giau­sius fo­tog­ra­fi­jos me­no kū­ri­nius ir par­odas, lei­dy­bi­nius bei ku­ra­to­ri­nius pro­jek­tus, įvai­ria­pu­sę fo­tog­ra­fi­jos sklai­dą ir po­pu­lia­ri­ni­mą. Pre­mi­jos tiks­las yra įver­tin­ti ir pa­ska­tin­ti la­biau­siai fo­tog­ra­fi­jai nu­si­pel­nu­sius as­me­nis.

Šiais metais LFS valdyba premiją skyrė Violetai Bubelytei už autoaktų seriją, kuriamą nuo 1981 m. bei poveikį autoreprezentacijai, moters vaizdavimui ir ilgalaikio projekto sampratai. Antrąją premiją valdyba nutarė padalinti Daliai Mikonytei ir Valentyn Odnoviun. Dalia Mikonytė buvo apdovanota už intensyvų laiko ir erdvės dimensijų nagrinėjimą savo kūryboje. Valentyn Odnoviun LFS premija suteikta už aktyvią kūrybinę bei parodinę veiklą projekte „Stebėjimas“.

Valentyn Odnoviun STEBEJIMAS. Kalėjimo vienučių stebėjimo akutė. KGB kalėjimas, Cesis, Latvija

2017 m. po dviejų metų pertraukos sugrąžinta Lietuvos fotomenininkų premija buvo apdovanotas Gytis Skudžinskas už meninių knygų kūrybą ir leidybinę veiklą.

Violeta Bubelytė. Aktas 25, 1983

Praeityje šią premiją yra gavę tokie menininkai ir menotyrininkai kaip Skirmantas Valiulis, Rimaldas Vikšraitis, Remigijus Treigys, Vaclovas Straukas, Stanislovas Žvirgždas, Algimantas Aleksandravičius, Ugnius Gelguda, Gintaras Česonis, Vytautas V. Stanionis, Margarita Matulytė, Agnė Narušytė, Monika Požerskytė, Mindaugas Kavaliauskas ir kt.