Istorinių fotografijų paroda pradėta diskusija apie Europą
Sa­vic­ko pa­veiks­lų ga­le­ri­jo­je, Vil­niu­je, penk­ta­die­nį va­ka­re įvy­ko at­vi­ra vi­suo­me­nei dis­ku­si­ja „Be­si­kei­čian­tis Eu­ro­pos kul­tū­ros vei­das, žvel­giant iš Lie­tu­vos pers­pek­ty­vos“ ir ati­da­ry­ta Lie­tu­vos šimt­me­čio fo­tog­ra­fi­jų par­odą (1918–2018) .

Diskusijos iniciatorius europarlamentaras Petras Auštrevičius; pranešėjai – Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Česonis bei istorikas Arvydas Pakštalis.

Lietuvos šimtmečio fotografijų paroda buvo parengta bendradarbiaujant Lietuvos fotomenininkų sąjungai ir Kauno technologijos universiteto (KTU) Architektūros ir statybos institutui.

Parodoje panaudotos gausaus būrio Lietuvos fotografų (V. Augustino, M. Baranausko, R. Dačkaus, R. Dailidės, R. Danisevičiaus, I. Girčio, J. Kacenbergo, J. Kazlausko, J. Miežlaiškio, Z. Nekrošiaus, V. Nikolenkos, R. Požerskio, M. Smečechausko, A. Sutkaus, J. Tallat-Kelpšienės, R. Urbakavičiaus, V. Usinavičiaus) nuotraukos iš įvairių 1918 – 2018 m. laikotarpių.

Fotografijomis ir jas lydinčiais tekstais pasakojama atkurtos Lietuvos šimto metų istorija. Fotografijos atrinktos iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos fotomenininkų sąjungos archyvo, Lietuvos ypatingojo archyvo, Kauno arkivyskupijos kurijos archyvo bei privačių kolekcijų.