Ingridos Armonaitės smuikas pasakos Lietuvos istoriją vietnamiečiams
Tre­čia­sis šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis „A­sia-Eu­ro­pe“ vyks lap­kri­čio 24–28 die­no­mis Ha­no­ju­je ir Viet­na­mo pro­vin­ci­jo­je Ninh Binh. Per fes­ti­va­lio ati­da­ry­mą Ha­no­jaus ope­ro­je skam­bės vie­nuo­li­kos pa­sau­lio ša­lių kom­po­zi­to­rių kū­ri­niai. Tarp jų – lie­tu­vių kom­po­zi­to­riaus Vy­tau­to Ger­ma­na­vi­čiaus nau­jau­sias opu­sas „Ho­ri­zon­ta­li tėk­mės tri­lo­gi­ja“. Jį at­liks smui­ki­nin­kė Ing­ri­da Ar­mo­nai­tė ir Viet­na­mo na­cio­na­li­nis sim­fo­ni­nis or­kes­tras, di­ri­guo­ja­mas Hon­nos Tet­su­ji iš Ja­po­ni­jos ir Zoe Zi­nio­di iš Grai­ki­jos.

Kompozitorius lieka ištikimas savo kūrybinei estetikai ir kartu pažymi Lietuvai svarbią sukaktį – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį. „Horizontali tėkmė gali būti lyginama su upės tėkme, keliaujančia laiko segmentais. Ji perskrodžia istorinius laikotarpius, palaipsniui nukrypsta nuo savo vagos, palikdama sumodernintas senųjų epochų architektūros ir meno detales“, – pasakojo V. Germanavičius.

V. Germanavičius kūrinys pirmą kartą nuskambėjo šių metų kovą Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Premjerą dirigavo Modestas Pitrėnas.

Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Opuso dalių pavadinimai yra kaip simboliai, kuriuose užkoduoti Lietuvos istorijos tarpsniai: pirmoji dalis „Angelus Oculus“ (Angelo akis) simbolizuoja valstybės gimimą. Tai garso aukščių ir garso masių judėjimo dimensija, brėžianti skambesio amplitudės ribas.

Antroji – „Stella Polaris“ („Šiaurinė žvaigždė“) – tembrų dimensija, nukelianti garsus į įsivaizduojamą kosminę erdvę. O trečioji „Reflexio“ („Atspindys“) – tarsi istorinė atmintis, atspindinti senuosius valstybės simbolius postmodernioje epochoje.

Festivalis į savo renginius pakvietė daugiau nei 200 menininkų iš trisdešimt pasaulio šalių. Jame skambės įvairių žanrų muzika: nuo simfoninių, choro, kamerinių ansamblių iki tradicinių muzikos instrumentų orkestrų. Festivalio direktorius ir Vietnamo muzikų asociacijos pirmininkas Do Hong Quan akcentavo menininkų platformą siekiančią pristatyti Vietnamo kompozitorių muziką pasauliui ir pasaulio šalių menininkų darbus Vietnamo publikai.

Visai neseniai Vietnamo muzikų asociacija tapo Azijos kompozitorių lygos pilnateise nare, siejančia tokias valstybes kaip Australija, Hong Kongas, Naujoji Zelandija, Singapūras, Tailandas, Pietų Korėja, Japonija, Izraelis, Indonezija ir kitos.