Daina – didžioji Liongino Abariaus gyvenimo meilė
Kul­tū­ro­lo­gė Ri­ta Alek­nai­tė-Bie­liaus­kie­nė ir LRT ko­man­da su­kū­rė do­ku­men­ti­nį fil­mą „Dai­nos ga­lia. Cho­rų di­ri­gen­tas Lion­gi­nas Aba­rius“. Ro­man­tiš­ką pro­fe­so­riaus por­tre­tą fil­mo kū­rė­jams pa­dė­jo nu­pieš­ti bu­vę jo mo­ki­niai, sce­nos, dai­nų šven­čių ko­le­gos. L. Aba­riui šie­met su­kan­ka de­vy­nias­de­šimt.

Scenarijaus autorės ir režisierės sumanymas buvo užfiksuoti maestro darbą su choru, su kamera stebėti išraiškingą jo veidą, rankų mostą, kuriam dainų šventėse paklūsta daugiašimtė dainininkų minia. Kur slypi toji šio žmogaus jėga? Švelniai choristus meistras vadina dainorėliais. „Aš noriu ilgai gyventi. Jūs mano viltis ir mano gyvenimo prasmė, jo tąsa. Dainuokime!“ – ragina maestro. Daina buvo ir yra didžioji L. Abariaus gyvenimo meilė, užsimezgusi vargingoje Zarasų krašto Maniuliškių kaimo troboje.

Dabar vasaromis Lionginas Abrius randa laiko drožti šaukštus. / nuotrauka

Šiandien profesorius, Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino Komandoro kryžiaus kavalierius savuosius namus randa prie Antazavės bažnytėlės vargonų, su miestelio bendruomenės žmonėmis, savo šviesaus atminimo mokytojo vargonininko Juozo Dugno dukra. „Kažkada čia ariau, akėjau, ganiau. O dabar vasaromis prie varstoto šaukštus drožiu. Ir Prezidentei dovanojau!“– prisipažįsta jis.

„Kažkada čia ariau, akėjau, ganiau. O dabar vasaromis prie varstoto šaukštus drožiu.“

Lionginas vargonavo, turėjo gražų balsą, daug giedojo, nutarė tapti dainininku. Tačiau sunku buvo suderinti darbą pokariu Jono Švedo vadovaujamame ansamblyje ir mokslus Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje. Šiandien jis didžiuojasi mokęsis pas puikų vokalo žinovą kompozitorių Aleksandrą Kačanauską. Gal todėl jis ir šiandien dainuoja, skambūs, spalvingi buvo jo vadovaujami chorai. Šios patirties sėmėsi Lietuvos konservatorijoje profesoriaus Antano Budriūno klasėje. Aštuoniolika metų L. Abarius vadovavo Lietuvos valstybinio radijo ir televizijos chorui. Radijo fonoteka sukaupė didžiulį turtą – lietuvių kompozitorių klasikų palikimą.

Pirmoji Dainų-šventė Kaune, J. Vileišio aikštėje (1924). / Filmo kūrėjų nuotraukos

Iki šiol nenuilstantis dainos puoselėtojas L. Abarius inicijuoja, pats koreguoja vis naujus renginius, susitinka su žmonėmis, vėl rašo naujus atsiminimų puslapius. Filmavimo grupė (operatorė Natalija Kolesnik, montažo režisierė Janina Sabeckienė, garso režisierius Česlovas Vaitkunskas, prodiuseris Saulius Vosylius) stengėsi užfiksuoti artimą profesoriui aplinką, žmones ir kelią, kuriuo pasišventęs dainai, muzikai ėjo profesorius L. Abarius.

Filmo „Dainos galia. Chorų dirigentas Lionginas Abarius“ premjera per „LRT plius“ kanalą bus rodoma sausio 12 dieną, šeštadienį.