Berlyne apdovanoti rašytojas Alvydas Šlepikas ir vertėjas Markas Roduneris
Ber­ly­no mies­to ro­tu­šė­je lie­tu­vių ra­šy­to­jui Al­vy­dui Šle­pi­kui ir ver­tė­jui Mar­kui Ro­du­ner spa­lio 10 die­ną įteik­tos ska­ti­na­mo­sios Georg De­hio pre­mi­jos už ro­ma­ną „Mein Na­me ist Ma­ry­tė“ (liet. „Ma­no var­das – Ma­ry­tė“). Šį apie „vil­ko vai­kų“ li­ki­mus pa­sa­ko­jan­tį kū­ri­nį 2012 me­tais iš­lei­do Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­la. Po tri­jų me­tų Mar­ko Ro­du­ne­rio iš­ver­ta kny­ga pa­si­ro­dė ir Vo­kie­ti­jo­je (Mit­tel­deuts­cher Ver­lag, 2015).

„Jo [Alvydo Šlepiko] jautrus ir sykiu nesentimentalus pasakojimas Lietuvoje sukėlė diskusijas apie mažai žinomą, tačiau vis dar aktualią temą. Skatinamoji premija skiriama ir už šio lietuviško balso sklaidą Vokietijoje, už kurią esame dėkingi nusipelniusiam vertėjui Markus Roduner“, – taip savo sprendimą pagrindė premijos žiuri.

Padėkos kalboje rašytojas Alvydas Šlepikas pabrėžė karo beprasmybę: „Rašiau knygą puikiai suvokdamas, kad jokia knyga, netgi Biblija, pasaulio pakeisti į gerąją pusę nebegali. Tačiau susipažinęs su nepelnytai nutylėta Rytų Prūsijos pokario našlaičių istorija supratau, kad privalome apie tai rašyti, kalbėti. Rašydamas šią knygą suvokiau vieną – karas yra siaubinga, nenatūrali žmonių būsena ir nesvarbu, kas puola, kas ginasi, visi pralaimi. Vieni žūsta, kiti patiria badą, netektis, kančias, treti praranda žmoniškumą, tampa žudikais, nors jeigu karo nebūtų, jie gal būtų tokie pat normalūs žmonės kaip ir mes. Todėl privalome rašyti, kalbėti, šaukte šaukti apie karo neįmanomybę. Tai galbūt ir sizifiškas, bet būtinas darbas. Norėčiau padėkoti už man suteiktą garbingą apdovanojimą Georg Dehio premijos steigėjams Vokiečių kultūros forumui – Rytinė Europa ir Vokietijos vyriausybės kultūros ir medijų ministrei, suprantama, premijos žiuri, taip pat dėkoju tiems, kurių dėka pasirodė šita knyga, būtent Mitteldeutscher Verlag bei Lietuvos kultūros institutui ir mano bičiuliui Markui Roduneriui.“

Pagrindinė šių metų Georg Dehio premija atiteko Kroatijoje gyvenančiam bosnių rašytojui Miljenko Jergović ir jo vertėjai Brigitte Döbert.

Vokiečių meno istoriko Georg Dehio (1850–1932) vardu pavadinta premija skiriama rašytojams, kurių kūryba nuosekliai tematizuoja vokiškosios istorijos ir kultūros apraiškas Europoje. 2004 metais įsteigta premija teikiama kas antrus metus. Lėšas skiria Vokietijos Federacinės Respublikos kultūros ir medijų ministerija, asignavimų vykdytojas – Vokiečių kultūros forumas – Rytinė Europa.