Artėjanti „Post futurum“ premjera pristatoma Vilniaus knygų mugėje
Ko­vo 2, 3 ir 10 die­no­mis Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre lau­kia­ma Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui de­di­kuo­tos kom­po­zi­to­riaus Gin­ta­ro So­dei­kos ope­ros „Post fu­tu­rum“ prem­je­ros. Su šiuo sce­nos vei­ka­lu ran­ko­ves at­si­rai­to­ję drau­giš­kai plu­ša net ke­tu­ri Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tai: ra­šy­to­jas Si­gi­tas Par­uls­kis, re­ži­sie­rius Os­ka­ras Kor­šu­no­vas, sce­nog­ra­fas Gin­ta­ras Ma­ka­re­vi­čius ir mu­zi­kos va­do­vas Ro­ber­tas Šer­ve­ni­kas.

Kompozitorius G.Sodeika yra sakęs, jog parašyti operą – darbas, sudėtingumu prilygstantis debesų žemėlapio perkėlimui ant žemės. S.Parulskio parašyto „Post futurum“ libreto pagrindiniai veikėjai Dievas ir Šėtonas taipogi liudija, jog operos sukūrimas tolygus naujo pasaulio sukūrimui.

Apie tai, kaip jiems sekėsi drauge kurti naują pasaulį, G.Sodeika ir S.Parulskis visiems pageidaujantiems Vilniaus knygų mugės lankytojams sekmadienį, vasario 25-ąją, 11.30 val. pasakos Muzikos salėje, įsikūrusioje senajame „Litexpo“ pastate. Pokalbį moderuos muzikos apžvalgininkas Ramūnas Zilnys.

Vilniaus knygų mugėje pirmą kartą galima įsigyti bilietų į Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro spektaklius. Jiems (taip pat ir artėjančios premjeros bilietams) bus taikomos specialios mugės nuolaidos. LNOBT stendą 1.K03 visomis mugės darbo dienomis galite rasti tos pačios Muzikos salės Klasikos alėjoje.