Almas Švilpa neišdrįso savo laivo pavadinti „Skrajojančiu olandu“
Šian­dien, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre skam­bės Ri­char­do Wag­ne­rio ope­ra „Skra­jo­jan­tis olan­das“. Šį kar­tą spek­tak­lio „į­gu­la“ su­bū­rė įvai­rių Bal­ti­jos ša­lių dai­ni­nin­kus: Zen­tos par­ti­ją at­liks suo­mė Mii­na Lii­sa Värelä, Eri­ko – lat­vis And­ris Lud­vigs, Da­lan­do – Es­ti­jos na­cio­na­li­nės ope­ros so­lis­tas Pa­vlo Ba­la­kin, o pa­grin­di­nę Olan­do – Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­tis lie­tu­vis Al­mas Švil­pa.

„Per dešimtmetį man yra tekę dainuoti jau septyniuose „Skrajojančio olando“ pastatymuose Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje ir Lietuvoje. Bet nepataikaudamas sakau, kad pats gražiausias, skoningiausias ir estetiškiausias iš jų – tai amerikiečių režisierės Francescos Zambello „Skrajojantis olandas“, rodomas Vilniuje“, – sakė A.Švilpa.

Skandalingiausiu savo „Skrajojančiu olandu“ solistas vadintų australų režisieriaus Barrie Kosky kurtą pastatymą Eseno miesto Aalto teatre. Jo trupėje lietuvis dainuoja jau du dešimtmečius.

„Šiame spektaklyje dvasios pavaizduotos kaip sekso orgijose dalyvaujantys žmonių skeletai. Pamenu, per premjerą po Dvasių choro maždaug pusė salės pasipiktinusi reikalavo nuleisti uždangą, o kita pusė mėgino nutildyti pirmąją. Ir visa tai – grojant muzikai bei skambant arijoms. Atrodė, kad esame Italijoje, o ne Vokietijoje... Visgi B.Kosky pastatymas Aalto teatre sėkmingai rodomas jau dvylika sezonų. Į jį ir dabar sunku gauti bilietų“, – liudijo dainininkas.

Pagrindinis šios R.Wagnerio operos personažas, kaip žinia, yra laivo kapitonas. Pernai A.Švilpa taipogi gavo laivavedžio pažymėjimą ir įsigijo 9 m ilgio amerikietišką greitaeigį motorinį katerį, kurį pavadino „Figaro“.

„Ketinau pakrikštyti jį „Skrajojančiu olandu“, bet neišdrįsau. Mat mano tėtis – jūrininkas, keturiasdešimt metų laivuose prabuvęs ir kaip visi jūrininkai – prietaringas. Jis ir patarė verčiau apsigalvoti, kad vėliau pačiam netektų kaip operos personažui nematant kranto dreifuoti jūroje septynerius metus“, – linksmai pasakojo A.Švilpa.