Aktoriai protestuoja: nustokite mus laikyti #TuščiaVieta
Prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo rū­mų, Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je, „Lie­tu­vos ak­to­rių gil­di­ja“ or­ga­ni­zuo­ja ak­ci­ją „Tuš­čia vie­ta“, ku­ria at­kreips dė­me­sį į ne­adek­va­tų spren­di­mų pri­ėmė­jų pa­si­rin­ki­mą ma­žin­ti kul­tū­ros sek­to­riaus biu­dže­tą.

Kaip teigiama, piketu aktoriai reikalaus permainų: „Akcija „Tuščia vieta“ – tai viešas veiksmas, siekiantis atkreipti Lietuvos Respublikos Seimo parlamentarų, Vyriausybės ir ypatingai Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos dėmesį į aktorius ir jų darbą, kuris daugumos politikų vis dar yra nepelnytai nuvertinamas. Keliame reikalavimą: nustokite aktorius laikyti „Tuščia vieta“!“

Kaip teigia organizatoriai, į piketą raginama ateiti su kėdėmis, bei švarkais, iš jų bus daroma speciali forma, kuri bus palikta kuriam laikui stovėti prie Seimo rūmų.

„Tuščios kėdės pastatytos Nepriklausomybės aikštėje priešais Lietuvos Respublikos Seimą – tai apeliacija į Seimo narius dėl ilgai ignoruotos srities finansavimo: „tuščiai vietai“ dalinamus tuščius pažadus, tuščią kultūros, kaip valstybės prioriteto įvardinimą. Būrys tuščių kėdžių – tai chroniškas politikų neveiksnumas ir bejėgystė. Tuščios kėdės – kultūros įstaigų tuštėjimas dėl vykdomos neadekvačios ir neteisingos kultūros politikos. Tuščios kėdės – apgailėtinas politikų ir sprendimų priėmėjų požiūris į tai, kad kultūrai finansavimas turi būti dar labiau mažinamas. Tuščios kėdės – dalies kultūros sektoriaus grupių išstūmimas į skurdo ir/ar nedarbo ribą, emigraciją, bet kokio orumo praradimą.“