A.Metalnikova – geriausia D. Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio aktorė
Lie­tu­vos ru­sų dra­mos tea­tro (LRDT) ak­to­rė Alek­sand­ra Me­tal­ni­ko­va ta­po IX Da­lios Ta­mu­le­vi­čiū­tės pro­fe­sio­na­lių tea­trų fes­ti­va­lio lau­rea­te. Fes­ti­va­lio ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja ap­do­va­no­ji­mą „Ge­riau­sia fes­ti­va­lio ak­to­rė“ A. Me­tal­ni­ko­vai sky­rė už vaid­me­nį LRDT mo­nos­pek­tak­ly­je „Vie­ni­šas žmo­gaus bal­sas“ (rež. Vla­di­mi­ras Do­ron­do­vas) pa­gal Svet­la­nos Alek­si­je­vič kny­gą „Čer­no­by­lio mal­da“. Spek­tak­lis fes­ti­va­lio prog­ra­mo­je  par­ody­tas spa­lio 19 d.

Garbingas apdovanojimas LRDT aktorei įteiktas spalio 29 d. Varėnos kultūros centre per festivalio uždarymo ceremoniją. Šių metų festivalyje spalio 1–29 d. parodyta daugiau kaip 20 profesionalių šalies teatrų spektaklių.

Pasak festivalio vertinimo komisijos pirmininko, režisieriaus Algimanto Pociūno, A. Metalnikova monospektaklyje yra labai gerai įvaldžiusi itin sunkią literatūrinę medžiagą. „Labai puiki aktorės vaidyba, taip emocionaliai ir teisingai buvo perteikta išties sunki medžiaga, bet taip šviesiai, taip jautriai ir taip stipriai aktorė scenoje ją atliko. Tai buvo vienas iš tų atvejų, kai publika reagavo labai emocingai, pusė salės verkė, tai tikrai buvo vienas iš stipriausių festivalyje parodytų spektaklių. Seniai neteko matyti tokios publikos reakcijos“, – sakė A. Pociūnas.

A.Metalnikova ir V. Dorondovas yra baigę režisierės, teatro pedagogės Dalios Tamulevičiūtės vadovautą Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kursą ir nuo 2005 metų dirba LRDT.

„Savo gyvenime ir šiame festivalyje jaučiu gyvą savo dėstytojos dvasią. Ji buvo labai griežta, bet labai teisinga, ji daug reikalavo iš mūsų, bet ir iš savęs taip pat. Nežinau, kaip būtų susiklostęs mano kūrybinis kelias, jei mūsų kursui būtų vadovavęs kas nors kitas, o ne Dalia Tamulevičiūtė. Šiame festivalyje simboliškai susitinka pirmasis jos legendinis dešimtukas, palaikęs festivalio idėją, ir mūsų paskutinis jos kursas. Buvau sužavėta festivalio publika, žiūrovų buvo tikrai daug, jaučiau jų susikaupimą ir didelį palaikymą šiame tikrai nelengvame spektaklyje. Man didelė garbė, kad D. Tamulevičiūtės festivalyje buvau pirmą kartą apdovanota. Labai ačiū visiems“, – sakė Aleksandra Metalnikova.

Viena iš pagrindinių LRDT aktorių A. Metalnikova sumąstė savo monospektaklį pagal knygą „Černobylio malda“ dar iki tol, kai jos autorė S. Aleksijevič pelnė Nobelio literatūros premiją. Vaidinime skamba tik vienas šios knygos pasakojimas, jo antrašte pavadintas spektaklis. Žiūrovai čia neišgirsta faktų apie didžiausią žmonijos istorijoje technologinę katastrofą – Černobylio atominės jėgainės sprogimą 1986 m. balandžio 26 d. Aktorę įkvėpė rusų moters, žuvusio jauno gelbėtojo „likvidatoriaus“ taip pat jaunos našlės, pasakojimas. Tai tarsi himnas judviejų meilei, kurią toji milžiniška katastrofa paskatino suliepsnoti neregėta jėga, nors jiedu – niekuo neypatingi, tik labai tyros ir jautrios sielos žmonės.

A.Metalnikova yra užaugusi Visagine, abu jos tėvai dirbo tenykštėje atominėje jėgainėje. Jai tebuvo šešeri, kai sprogo Černobylio jėgainė. Aktorei neteko tiesiogiai susidurti su knygoje pasakojamais įvykiais, bet netiesiogiai Černobylio katastrofa palietė ir ją, ir jos šeimą.

Kuriant spektaklį aktorei talkino dažnas jos scenos parneris, taip pat pagrindinių vaidmenų atlikėjas, aktorius Vladimiras Dorondovas, kuriam šis spektaklis yra režisūrinis debiutas.

Už monospektaklį „Vienišas žmogaus balsas“ šiais metais A. Metalnikovai įteiktas ir XIV kamerinių spektaklių festivalio Panevėžyje Didysis prizas.

LRDT informacija