„Musica sacra“: Popiežiaus Pranciškaus belaukiant
Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­das ir jo įsteig­ta bend­ri­ja „At­gai­va“, at­si­liep­da­mi į Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos ra­gi­ni­mą dva­siš­kai su­si­kaup­ti ir pa­si­reng­ti lau­kiant Šven­to­jo Tė­vo Pra­nciš­kaus ap­si­lan­ky­mo Lie­tu­vo­je, pra­dė­jo sa­kra­li­nės mu­zi­kos va­lan­dų „Mu­si­ca sac­ra“ cik­lą, ku­ris ski­ria­mas šiam ne­ei­li­niam įvy­kiui ir pa­sieks vi­sas Lie­tu­vos vys­ku­pi­jas, pri­min­da­mas Lie­tu­vos žmo­nėms ir Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 100-me­tį.

Laukiant prieš 25 metus Lietuvoje popiežiaus Jono Pauliaus II, Fondas taip pat įgyvendino dvasinio pasirengimo sutikti popiežių programą „Musica sacra“ – surengė Lietuvos bažnyčiose 111 sakralinės muzikos valandų.

Įgyvendindamas popiežiaus Jono Pauliaus II priesaką skirti daugiau dėmesio socialinės atskirties žmonėms ir jų reikmėms, Fondas parengė kultūrinę-socialinę programą. Į sakralinės muzikos valandas kviesime kuo daugiau Lietuvos gyventojų – neįgaliųjų, senjorų, daugiavaikių šeimų. Meninėje sakralinės muzikos programoje dalyvaus ir neįgalūs muzikai.

Globoja arkivyskupas

Lietuvos muzikų rėmimo fondo ir jo įsteigtos bendrijos „Atgaiva“ dvasinio pasirengimo programos „Musica sacra“ Lietuvoje sutikti popiežių Pranciškų globėjas – arkivyskupas Gintaras Grušas: „Kviečiu kiekvieną žmogų ruoštis popiežiaus Pranciškaus atvykimui. Kaip galėtume laukti popiežiaus? Jis niekada nerodo į save, jis rodo į Kristų. Todėl skaitykime Šventąjį Raštą, nes per jį kalba Viešpats. Melskimės ir klauskime Dievo, ką jis trokšta mums pasakyti. Tegul mūsų malda būna vaisinga, nes krikščionys atpažįstami iš gailestingumo darbų kūnui ir sielai. Šios sakralinės muzikos valandos gali būti laikas, skirtas apmąstyti, kaip aš laukiu Šventojo Tėvo. Melskimės už popiežių Pranciškų ir jo kelionę į Lietuvą.“

Koncertai jau vyksta

Jau įvyko nemokami sakralinės muzikos koncertai Kauno ir Vilniaus arkivyskupijose, Telšių, Šiaulių, Kaišiadorių vyskupijoje. Šiluvoje, pasak renginio vedėjos Birutės Beinarienės, koncerto klausė ir piligrimai, kurie buvo atvykę į mišias, ir vietiniai parapijiečiai. Lankytojai panoro nusifotografuoti su atlikėjais. Koncerte lankėsi ir vienas dailininkas, kuris netgi nupiešė Martyno Beinario portretą. Iš atvykusių žmonių sulaukta klausimų, ar atvažiuosime į konkrečius miestelius. Taip pat šiltai atlikėjai sutikti ir Balninkuose, nes apsilankiusiems koncerte tai buvo šventė. Susirinko visi pasipuošę, klausė koncerto visiškoje tyloje, nė vienas parapijietis neišėjo iš bažnyčios po mišių, jokio šurmuliavimo. Ir daug nuoširdžių plojimų.

Sakralinės muzikos valanda Popiežiaus Pranciškaus belaukiant

Liepos 8 d. 11 val. Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčioje

Aušra Cicėnaitė (sopranas)

Živilė Survilaitė (vargonai)

Liepos 8 d., 11val. 45 min. Šlienavos Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje

Martynas Beinaris (baritonas)

Skaistė Beinarienė (koncertmeisterė)

Į sakralinės muzikos valandą susirinko žmonių pilna Betygalos bažnyčia.

Renginio vedėja Birutė Beinarienė

Programoje G. Kuprevičiaus, F. Schubert, G. F. Händel, A. Stradella, C. Frank, G. B. Pergolesi ir kt.

Liepos 8 d. 13 val. Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje

Aušra Cicėnaitė (sopranas)

Živilė Survilaitė (vargonai)

Liepos 15 d., sekmadienį, po 10 val. šv. Mišių Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje

Valentina Vadoklienė (sopranas)

Laura Gedgaudaitė (vargonai)

Programoje J. S. Bach, G. F. Händel, G. Caccini, C.Franck, T. Albinoni ir kt.

Liepos 15 d., sekmadienį, 12.45 val. Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje, L. Markelio g. 1A,

Silvija Beatričė (sopranas)

Martynas Beinaris (baritonas)

Skaistė Beinarienė (koncertmeisterė)

Renginio vedėja Birutė Beinarienė

Programoje G. Kuprevičiaus, F. Schubert, G. F. Händel, A. Stradella, C. Frank, G. B. Pergolesi ir kt.

Liepos 22 d., sekmadienį, po 12 val. šv. Mišių Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje

Valentina Vadoklienė (sopranas)

Laura Gedgaudaitė (vargonai)

Programoje J. S. Bach, G. F. Händel, G. Caccini, C.Franck, T. Albinoni ir kt.

Liepos 22 d. 13 val. Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje

Judita Leitaitė (mecosopranas),

Živilė Survilaitė (vargonai)

Liepos 29 d., sekmadienį, po 12 val. šv. Mišių Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčioje

Valentina Vadoklienė (sopranas)

Laura Gedgaudaitė (vargonai)

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Sumos choras

***

XVI tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“

Liepos 8 d., sekmadienį,

12 val. Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje

Ieva Skorubskaitė (sopranas)

Vaidas Bartušas (kontratenoras)

Milda Atminaitė (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, V. Bartulis, G. Fauré, W. A. Mozart ir kt.

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Kauno mišrus choras „Leliumai“

Meno vadovas ir dirigentas Dainius Druskis

Aurelija Stasiulytė (mecosopranas)

Evelina Pilipavičiūtė-Juraškienė (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, G. Caccini, G. F. Händel, F. Schubert, A. Lloyd Webber ir kt.

Renginio vedėjas muzikologas Vaclovas Juodpusis

Liepos 15 d., sekmadienį,

13 val. Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Mindaugas Žemaitis (baritonas)

Viktorija Marija Zabrodaitė (fleita)

Jarūnė Barkauskaitė (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, L. Abaris, J. Mouquet, F. Poulenc, G. Fauré ir kt.

Renginių vedėjas muzikologas Vaclovas Juodpusis