„Lietuva, Tėvyne mano... Adomas Mickevičius ir jo poema Ponas Tadas“
Bend­ra­dar­biau­jant trims Lie­tu­vos ir Len­ki­jos at­min­ties ins­ti­tu­ci­joms – Na­cio­na­li­niam mu­zie­jui Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės val­do­vų rū­mams, Na­cio­na­li­niam Oso­lins­kių ins­ti­tu­tui bei Va­ve­lio ka­ra­liš­ka­jai pi­liai – Vals­ty­bi­niams me­no rin­ki­niams, – 2018 m. pa­bai­go­je Vil­niu­je ren­gia­ma par­oda „Lie­tu­va, Tė­vy­ne ma­no… Ado­mas Mic­ke­vi­čius ir jo poe­ma Po­nas Ta­das“.

Šio išskirtinio projekto tikslas – aktualinti Lietuvos ir Lenkijos, kurios abi 2018 m. švenčia valstybingumo atkūrimo 100-ąsias metines, istorinius ir kultūrinius ryšius, pabrėžti paveldo bendrystę. Tam pasirinktas tautos žynio Adomo Mickevičiaus sukurtas šedevras Ponas Tadas, ryškiausias Abiejų Tautų Respublikos epochos atspindys. Kūrinys taip pat sieja jau nebeegzistuojančią valstybę su dabartinėmis, susikūrusiomis XX a. pradžioje, – su Lietuva, Lenkija, Ukraina ir Baltarusija. Todėl šis projektas, skatinantis apmąstyti valstybingumo, tapatybės ir kilmės, paveldo bendrumo sąvokas, puikiai tinka jubiliejiniams metams paminėti, o paroda padeda tinkamai juos pristatyti, rašoma pranešime spaudai.

Lankytojams numatoma parodyti per 250 autentiškų unikalių ir tipologiškai skirtingų eksponatų iš bemaž 30 Lenkijos ir Lietuvos paveldo institucijų rinkinių.

Ekspozicija rengiama Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Parodų centre ir užims apie 500 kv. m plotą. Lankytojams numatoma parodyti per 250 autentiškų unikalių ir tipologiškai skirtingų eksponatų iš bemaž 30 Lenkijos ir Lietuvos paveldo institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų, privačių kolekcijų ir kt.) rinkinių, kartu panaudojant ir įvairias technines priemones – modulines sieneles bei įvairaus formato stendus.

Atsižvelgiant į Adomo Mickevičiaus ir jo kūrybos vertinimą Lietuvoje, parodoje pristatomos dvi pagrindinės ekspozicijos turinio temos: 1) Adomas Mickevičius (ir jo gyvenimas), 2) jo poema Ponas Tadas. Poreikį parodoje aptarti A. Mickevičiaus biografiją ir kūrybą lemia būtinybė papildyti Lietuvos visuomenės, ypač moksleivijos ir studentijos, žinias apie poetą. A. Mickevičiaus biografija parodoje pristatoma atskirais skyriais – Gimimo vieta (A. Mickevičius Naugarduke), Šeima, Kilmė. Taip siekiama lankytojus supažindinti su poemos autoriumi. Svarbiausius A. Mickevičiaus gyvenimo tarpsnius ir literatūrinės veiklos motyvus pristato atskiri chronologiniai skyriai – Vilniaus ir Kauno laikotarpis (aktualiausi lietuvių lankytojams), Literatūrinis debiutas, Adomas Mickevičius Europoje, Paryžius, Konstantinopolis. Pasitelkiant šiuos siužetus, lankytojams papasakojama visa poeto biografija, pristatoma jo kūryba. Savotiškas naratyvo papildymas – su A. Mickevičiumi susijusių vietų (Vilniuje, Lietuvoje ir kitose Europos šalyse) žemėlapiai. Svarbu paminėti, kad atskiros temos ir potemiai pristatomi rodant daugiausia tris – reikšmingiausius – eksponatus.

Atskiras poeto biografijos teminis skyrius – A. Mickevičiaus atminimas ir relikvijos. Ši ekspozicijos dalis sukurta panaudojant tipologiškai skirtingus eksponatus ir informacinius stendus, ypatingą dėmesį skiriant lietuviškajam turiniui, t. y. eksponatams, kurie susiję su Vilniumi, Lietuva arba yra saugomi Lietuvos kultūros paveldo institucijų rinkiniuose.

Kita ekspozicijos tema, nukreipianti lankytojus į antrąją parodos dalį, – Istorinis poemos Ponas Tadas kontekstas, kuris pasitelkiant kelis tinkamiausius potemius – Abiejų Tautų Respublikos padalijimai, Gegužės trečiosios konstitucija, Tado Kosciuškos sukilimas, Napoleonas, 1831 m. sukilimas – lankytojams padeda suprasti poemos sukūrimo priežastis, paskatas ir aplinkybes.

Supažindinus lankytojus su Istoriniu poemos Ponas Tadas kontekstu, ekspozicijoje pristatomi raktiniai pačios Poemos turinio elementai. Šios dalies vizija leidžia pažinti poemoje aprašomus įvykius ir priartinti lankytojus prie kūrinio konteksto, taip pat įkvėpti tuos, kurie nežino poemos turinio, ją perskaityti. Čia plėtojamos Pilies (Raktininkas, Grafas), Urėdo (Lietuvos Statutas, Pakamaris, Teisėjas, Protazas, Antpuolis), Karčemos (Jankelis, Jackus Soplica, daugiakultūriškumas), Dvaro (Zosė, Telimena, Vaiskis, Grybavimas, Stalo tradicijos, Poemos simboliai), Pono Tado ir kitos temos bei siužetai. Šios temos, atkreipiant dėmesį tiek į parodos rengimo, tiek į kūrinyje minimą vietą – Vilnių, turi lietuviams lankytojams kelti sentimentus ir padėti jiems giliau suprasti poemos turinį bei vertę.

Lietuvos visuomenei svarbus aspektas – poemos Ponas Tadas ir lietuvių literatūros ryšiai. Atsižvelgiant į tai, parodoje pristatoma atskira tema – Pono Tado pėdsakais Lietuvoje. Čia rodomi žinomi poemos vertimai į lietuvių kalbą nuo XIX a. antros pusės iki šių dienų bei lietuvių literatūros kūriniai, kuriems poema yra padariusi didelę įtaką (panašios invokacijos, recepcija ir pan.). Juk ir Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“, tapusi modernios Lietuvos valstybės himnu, atkartoja Pono Tado pradžią...

Supažindinus lankytojus su Istoriniu poemos Ponas Tadas kontekstu, ekspozicijoje pristatomi raktiniai pačios Poemos turinio elementai.

Paskutinė parodos tema – Poemos Ponas Tadas leidimai ir rankraštis. Čia eksponuojami XIX ir XX a. poemos leidimai bei atskiri jos vertimai į kitas kalbas. Parodos kulminacija – rankraščio rekvizitai (skrynutė, rankinė, užrašinė, plunksna ir pieštukas) ir pats poemos Ponas Tadas rankraštis, laikomas nacionaline Lenkijos relikvija; jį parodai skolina Nacionalinis Osolinskių institutas. Greta rodomas ir maišelis su „tėvynės žeme“ iš Pakaunės, kuris, pagal tradiciją, lydėjo A. Mickevičių emigracijoje.

Tarptautinę parodą „Lietuva, Tėvyne mano… Adomas Mickevičius ir jo poema Ponas Tadas“ numatyta palydėti plačia kultūrinių, mokslinių renginių bei edukacinių užsiėmimų programa.

Paroda finansuojama iš Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos lėšų pagal daugiametę 2017–2021 m. programą „Niepodległa“. Projektas rengiamas kartu su Adomo Mickevičiaus institutu pagal tarptautinę kultūrinę programą „Polska 100“, kuri yra skirta Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo 100-osioms metinėms.