„Kultūros naktis“: atgimstanti daugiakultūrinė LDK tradicija
Bir­že­lio 15 d., penk­ta­die­nį, 21 val. Vil­niaus ev. liu­te­ro­nų baž­ny­čio­je įvyks kon­cer­tas „Pa­sau­lis Lie­tu­vo­je: bend­rys­tės am­žius“, skir­tas Vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­čiui ir Lie­tu­vos re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių eku­me­ni­nei bend­rys­tei pa­mi­nė­ti. Skam­bės kū­ri­niai, at­spin­din­tys ka­ta­li­kų, sta­čia­ti­kių, ju­dė­jų, evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų ir ev. re­for­ma­tų bend­ruo­me­nių mu­zi­ki­nę tra­di­ci­ją. Ren­gi­nys yra fes­ti­va­lio „Kul­tū­ros nak­tis“ prog­ra­mos da­lis.

Vilniaus ev. liuteronų bažnyčios ansamblis „Adoremus“ festivalio „Kultūros naktis“ metu pristatys įvairių konfesijų muzikines tradicijas atspindinčią vokalinę programą. Tokiu būdu muzikantai paminės Valstybės atkūrimo 100-metį, kuriam būdinga ne tik įvairių tradicinių religinių bendruomenių įvairovė, tačiau ir jas vienijanti ekumeninė bendrystė.

Spalvingai nušviestoje Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje bus atliekami katalikų, stačiatikių, judėjų, evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų sakraliniai kūriniai įvairiomis kalbomis. Dviejų ansamblių atliekamą muziką papuoš trimitininko Dominyko Vyšniausko improvizacijos. Atlikėjai: Vilniaus ev. liuteronų bažnyčios ansamblis „Adoremus“, ansamblis „Draugiški projektai“, Dominykas Vyšniauskas (trimitas).

Renginys vyks Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje, Vokiečių g. 20. Pradžia: 21 val. Įėjimas nemokamas.

2017 m. ansamblio „Adoremus“, drauge su kameriniu choru „Aidija“ ir džiazo trio „Klangprojekt“ (Vokietija), pristatytas įspūdingas tarpdisciplininis projektas „500 dūžių: vaizdo ir muzikos kelionė per Reformacijos istoriją“ pritraukė plačią žiūrovų auditoriją ir sulaukė gausaus žiniasklaidos dėmesio. Renginį tiesiogiai transliavo LRT Kultūra.