Valdžiai dujotiekis svarbiau nei savi piliečiai
Ket­vir­ta­die­nį duo­da­mas in­ter­viu Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jai, Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis pa­si­džiau­gė, kad jo ofi­cia­lus vi­zi­tas Len­ki­jo­je vyks­tąs sėk­min­gai. Kaip vie­ną iš, jo nuo­mo­ne, pui­kių su­si­ta­ri­mų jis nu­ro­dė ke­ti­ni­mą įsi­vež­ti iš Len­ki­jos is­to­ri­jos va­do­vė­lius len­kiš­koms Lie­tu­vos mo­kyk­loms.

Ta proga prisiminiau jau senokai, 1990 m., žinomo lietuvių ir slavų kalbų kontaktų tyrėjo prof. Valerijaus Čekmono, dabar jau amžinatilsį, duotą interviu „Vorutos“ laikraščio redaktoriui Juozui Vercinkevičiui, kuriame jis paaiškino, kas tuomet buvo atsitikę Vilniaus krašte gyvenantiems lenkams, kodėl jie ne džiaugėsi atkovota Lietuvos Nepriklausomybe, o atvirkščiai, panoro autonomijos. Profesorius tai grindė anksčiau įvykusia lenkų tautinės savimonės kaita, netgi lūžiu.

Visuomenės nuotaikų permainas ypač gerai atspindi dinamiška sporto sritis: ir patys broliai Lavrinovičiai anksčiau gal nė nesitikėjo, kad taip didžiuosis vadinami lietuviais.

Jis priminė, kad iki karo lenkai turėjo savo inteligentiją, jai buvo būdinga vadinamoji „krajowa“, t. y. „krašto“, ideologija, tiksliai nusakyta Adomo Mickevičiaus žodžiais – „Litwo! Ojczyzno moja!“ (Lietuva! Tėvyne mano!). Jiems Lietuva buvo tikroji tėvynė, jie vadino save „tuteišiais“, „vietiniais“, didžiavosi tuo, kad yra kilmingi šio krašto atstovai. Dažniausiai jie nemokėdavo lietuviškai, bet, kaip ne kartą yra sakęs Česlovas Milošas, jie jautėsi LDK piliečiais. Ši ideologija atsispindėjo ir žemesniuose socialiniuose sluoksniuose: vietiniai lenkai vadindavosi „tuteišiais“: „jesteśmy Polacy, ale tutejszyja“ (esame lenkai, bet vietiniai). Po 1920–1939 m. Vilniaus okupacijos senoji „krajowa“ ideologija buvo prarasta. Ją pakeitė nauja: „Polska! Ojczyzno moja!“ (Lenkija! Tėvyne mano!). Profesorius Čekmonas tada, 10-ąjį praėjusio amžiaus dešimtmetį, įspėjo, kad tuometinė lenkų inteligentija jautėsi besanti tos didžiosios Lenkijos atstove. Tai supratus, galima buvo paaiškinti jų priešiško elgesio Lietuvos atžvilgiu strategiją ir taktiką.

Tegu mūsų lenkiukai mokosi iš vadovėlių, kuriuose Lietuvos ir Lenkijos istorijos trakuojamos skirtingai.

Dabar situacija Lietuvoje iš esmės keičiasi, daugelis Lietuvos lenkų vėl ima jaustis gyvenantys savo tėvynėje Lietuvoje. Visuomenės nuotaikų permainas ypač gerai atspindi dinamiška sporto sritis: ir patys broliai Lavrinovičiai anksčiau gal nė nesitikėjo, kad taip didžiuosis vadinami lietuviais, nes jie žaidžia už Lietuvą, ir dar kaip žaidžia! Broliai Lavrinovičiai yra Lietuvos piliečiai lietuviai, kurių tautybė lenkų. Lietuvos lenkai yra per amžius buvusiuose savo namuose, Lietuvoje, tai kodėl jiems reikėtų aiškinti, kad jie čia tik svečiai? Kodėl Seimo pirmininkas siūlo grąžinti juos 100-mečiu atgal: tegu mūsų lenkiukai mokosi iš vadovėlių, kuriuose Lietuvos ir Lenkijos istorijos trakuojamos skirtingai. Tegu sprendžia galvosūkį: tai kuri iš jų – Lietuva ar Lenkija yra tikroji jų tėvynė. Šitokia emigracija, o valdžiai dujotiekis svarbiau nei savi piliečiai.

prof. Laima Kalėdienė yra sociolingvistė