Teisininko komentaras. Stiprinamas stebėtojų tarybos vaidmuo
2017 me­tų lap­kri­čio 29-ąją įsi­ga­lio­jo šių me­tų lap­kri­čio 21 die­ną pri­im­tos Ak­ci­nių bend­ro­vių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tos, su­stip­ri­nan­čios ste­bė­to­jų ta­ry­bos vaid­me­nį.

Akcinių bendrovių įstatymas numato reikalavimą uždarajai akcinei bendrovei turėti vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą ir pasirinktinai sudaryti kolegialų priežiūros organą – stebėtojų tarybą bei kolegialų valdymo organą – valdybą. Akcinėje bendrovėje, be vienasmenio valdymo organo – bendrovės vadovo, privalo būti sudaromas bent vienas kolegialus valdymo organas – stebėtojų taryba arba valdyba.

Kasacinėje jurisprudencijoje stebėtojų taryba priskiriama įmonės vadovų grupei, t. y. stebėtojų taryba taip pat yra įmonės valdymo organas, todėl jos nariams taip pat gali būti taikoma civilinė atsakomybė, tačiau iš tikrųjų šis priežiūros organas dažniausiai atlieka tik tam tikras priežiūros funkcijas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad pagrindinė stebėtojų tarybos funkcija – kontroliuoti, prižiūrėti, analizuoti įmonės valdybos arba administracijos veiklą. Būtent 2017 metų lapkričio 29 dienos pakeitimai papildė stebėtojų tarybos kompetenciją, sustiprindami jos vaidmenį ir suteikdami stebėtojų tarybai papildomą kompetenciją bei vykdytinas funkcijas.

Įsigaliojusiame Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatyme numatoma, kad:

1) stebėtojų taryba nuo šiol svarstys ir tvirtins bendrovės veiklos strategiją – dokumentą, apibrėžiantį pagrindines bendrovės strategines kryptis, taip pat šį dokumentą analizuos ir vertins bei teiks visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba šias funkcijas atliks tik tada, kai bendrovėje nebus sudaroma stebėtojų taryba;

2) taip pat stebėtojų taryba nuo šiol turi teisę prašyti bendrovės valdybos ir vadovo pateikti ne tik visus su bendrovės veikla susijusius dokumentus, tačiau taip pat ir kitus duomenis bei kitą informaciją;

3) bendrovės vadovui įtvirtinama pareiga apie esminius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai, pranešti ne tik akcininkams, bet ir stebėtojų tarybai bei valdybai.

Būtent 2017 metų lapkričio 29 dienos pakeitimai papildė stebėtojų tarybos kompetenciją, sustiprindami jos vaidmenį ir suteikdami stebėtojų tarybai papildomą kompetenciją bei vykdytinas funkcijas.

Taigi aptariamas įstatymo pakeitimas gerokai sustiprino stebėtojų tarybos vaidmenį: suteikė stebėtojų tarybai papildomą teisę svarstyti ir tvirtinti bendrovės veiklos strategiją, kuri iš esmės yra sprendimų visuma, apibrėžianti įmonės svarbiausius ateities tikslus ir veiksmus bei priemones tiems tikslams pasiekti, o jos priėmimas nuo šiol bus priklausomas nuo stebėtojų tarybos; įtvirtino teisę prašyti valdybos ir vadovo pateikti bet kokią informaciją, neapsiribojant vien tik prieš tai buvusia teise reikalauti informacijos, susijusios tik su bendrovės veikla; įtvirtino bendrovės vadovo pareigą pranešti stebėtojų tarybai ir valdybai apie įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai.

Stebėtojų taryba nuo šiol galės efektyviau atlikti įstatymu jai priskirtas bendrovės veiklos ir valdymo priežiūros funkcijas. Šie pakeitimai buvo atlikti, atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) atliktoje Lietuvos valstybės valdomų įmonių valdymo apžvalgoje pateiktas rekomendacijas dėl bendrovės veiklos ir valdymo priežiūrą atliekančio bendrovės organo vaidmens stiprinimo ir pripažįstant tokio bendrovės organo, atstovaujančio akcininkų interesams, svarbą ne tik valstybės valdomose bendrovėse, bet ir visose bendrovėse.

Kotryna Maščinskaitė yra LEADELL Balčiūnas ir Grajauskas advokatų kontoros teisininkė.