Teisininko komentaras. Asmens duomenų apsaugos ir šiuolaikinės žurnalistikos balansas
Re­mian­tis ne­se­niai įsi­ga­lio­ju­siu Bend­ro­jo duo­me­nų ap­sau­gos reg­la­men­to 85 str., vals­ty­bės na­rės sa­vo tei­si­nė­se sis­te­mo­se tu­ri su­de­rin­ti as­mens duo­me­nų ap­sau­gą su tei­se į sa­vi­raiš­kos ir in­for­ma­ci­jos lais­vę, įskai­tant as­mens duo­me­nų tvar­ky­mą žur­na­lis­ti­kos tiks­lais.

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kuris turėtų įsigalioti nuo šių metų liepos 16 dienos, 4 str. numato, kad tais atvejais, kai asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos arba akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 8, 12–23, 25, 30, 33–39, 41–50, 88–91 str. netaikomi. Taigi iš esmės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas numato galimybę netaikyti dalies duomenų subjektų teises reglamentuojančių nuostatų, kai asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos tikslais.

Žiniasklaida gali atskleisti tik visuomeninę reikšmę turinčias privataus gyvenimo detales ir tik tiek, kiek yra būtina patenkinti teisėtą bei pagrįstą visuomenės interesą.

Remiantis šiuo reguliavimu, žiniasklaida, vykdydama visuomenės informavimo funkcijas, turi teisėtą pagrindą tvarkyti asmens duomenis žurnalistikos tikslais, tačiau tampa neaišku, ar šios žiniasklaidos teisės neriboja asmens teisių į jo duomenų apsaugą ir, žinoma, privatumą. Duomenų apsaugos klausimai bei duomenų subjektų teisių įgyvendinimas yra viena aktualiausių temų šiuolaikinėje visuomenėje, tačiau tam tikros Bendrojo duomenų apsaugos reglamento išimtys kelia susirūpinimą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ribojimo.

Pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 14 str. 3 d. informacija apie viešo asmens privatų gyvenimą gali būti skelbiama be jo sutikimo, jeigu ši informacija atskleidžia visuomeninę reikšmę turinčias privataus šio asmens gyvenimo aplinkybes ar asmenines savybes. Remiantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 2 str. 77 p., viešais asmenimis gali būti ne tik politikai, bet ir kiti fiziniai asmenys, jeigu jų nuolatinė veikla turi reikšmės viešiesiems reikalams.

Teisės aktai konkrečiai neapibrėžia viešų asmenų grupės, todėl klausimas, ar priskirti asmenį šiai kategorijai, sprendžiamas kiekvienu individualiu atveju. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat nurodyta, kad informaciją apie viešo asmens gyvenimą būtina rinkti teisėtais būdais, o surinktos ar turimos informacijos apie tokio asmens privatų gyvenimą paskelbimas privalo turėti teisėtą tikslą, t. y. skelbiant tą informaciją turi būti siekiama informuoti visuomenę, patenkinti teisėtą ir pagrįstą interesą žinoti tam tikrus viešo asmens privataus gyvenimo faktus.

Nors Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir nacionalinė teisė nustato išimtis asmens duomenų tvarkymui žurnalistikos tikslais, žiniasklaida, tvarkydama asmens duomenis žurnalistikos tikslais, negali atskleisti asmens duomenų, neįvertinusi tokių asmens duomenų atskleidimo tikslo. Pavyzdžiui, žiniasklaida gali atskleisti tik visuomeninę reikšmę turinčias privataus gyvenimo detales ir tik tiek, kiek yra būtina patenkinti teisėtą ir pagrįstą visuomenės interesą, todėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatos, nustatančios išimtis asmens duomenų tvarkymui žurnalistikos tikslais, negali būti suprantamos kaip ribojančios asmens teises į duomenų apsaugą ir privatumą, nes šios nuostatos nesuteikia žiniasklaidai absoliučių išimčių tvarkant asmenų duomenis žurnalistikos tikslais.

Kotryna Maščinskaitė yra LEADELL Balčiūnas ir Grajauskas advokatų kontoros teisininkė