MIFID II – naujovės, stiprinančios investuotojų apsaugą
Nuo 2018 me­tų sau­sio 3 die­nos įsi­ga­lio­jo dar 2014 me­tų ba­lan­džio 15-ąją Eu­ro­pos Par­la­men­to pri­im­ta nau­ja fi­nan­si­nių prie­mo­nių rin­kų di­rek­ty­vos 2014/65/ES, va­di­na­mos MI­FID II (angl. Mar­kets in Fi­nan­cial Ins­tru­ments Di­rec­ti­ve) ir re­gu­liuo­jan­čios in­ves­ti­ci­nių pa­slau­gų tei­ki­mą ES mas­tu, re­dak­ci­ja. Jos nuo­sta­tos Lie­tu­vo­je tu­rės bū­ti įgy­ven­din­tos pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos fi­nan­si­nių prie­mo­nių rin­kų įsta­ty­mą. Di­rek­ty­va tai­ko­ma fi­nan­sų įstai­goms, in­ves­ti­ci­nėms bend­ro­vėms. Jos nuo­sta­tos taip pat itin ak­tua­lios in­ves­tuo­to­jams.

Įsigaliojusia direktyva siekiama gerinti finansų rinkų efektyvumą, skaidrumą ir jų patikimumą. Tai daroma plečiant direktyvos taikymo ribas, nes ji apima didelę nereguliuojamos rinkos dalį, pavyzdžiui, taikoma ir investiciniams indėliams. Direktyva sugriežtinami skaidrumo reikalavimai skirtingoms finansinėms priemonėms, draudžiamos spekuliacijos prekėmis. Technologijų raida ir naujovės taip pat lėmė atitinkamus pokyčius. Tarkime, direktyvoje įtvirtinama algoritminė prekyba, dar kitaip vadinama aukšto dažnio prekyba.

Bene svarbiausi pokyčiai – stiprinama investuotojų apsauga, nes įsigaliojusios direktyvos nuostatomis griežtinami reikalavimai, taikomi finansų įstaigoms, investicinėms bendrovėms. Pavyzdžiui, direktyvoje aiškiai įtvirtinama investicinės bendrovės pareiga veikti kliento interesams, sąžiningai, teisingai, profesionaliai.

Direktyvoje aiškiai įtvirtinama investicinės bendrovės pareiga veikti kliento interesams, sąžiningai, teisingai, profesionaliai.

Įsigaliojus direktyvai atsiranda šie informavimo saugikliai – investicinės bendrovės pareiga informuoti investuotoją apie konsultacijų nepriklausomumą ar priklausomumą, nurodyti, ar konsultacijos grindžiamos plačia ar apribota įvairių rūšių finansinių priemonių analize, ar bus teikiamos periodinės finansinių priemonių tinkamumo vertinimo ataskaitos. Investuotojas turi būti supažindinamas su galima rizika, investavimo strategijomis, finansinės priemonės pobūdžiu ir paskirtimi.

Direktyvoje taip pat detalizuojama investicinės bendrovės pareiga teikti informaciją apie išlaidais, mokesčius, nurodant konsultacijų ir finansinių priemonių kainas, pateikiant instrukcijas, kaip investuotojui sumokėti už jo patiriamas išlaidas, mokesčius. Kad investuotojui būtų aiškiau dėl išlaidų ir mokesčių, investicinė bendrovė turi nurodyti jau susumuotą išlaidų, mokesčių kainą ir informuoti apie kumuliacinį investicijos grąžos efektą. Jei investuotojas reikalauja, investicinė bendrovė privalo pateikti aptariamą informaciją papunkčiui.

Įsigaliojusios direktyvos naujovės, sugriežtinančios finansų rinkų reguliavimą ES mastu, leis investuotojams drąsiau ir patikimiau veikti finansų rinkose, užsitikrinti galimybę apsaugoti savo teises ir interesus, lems investicinių bendrovių pareigą veikti aukštesniais profesionalumo standartais, suteiks priežiūros institucijoms teisę taikyti investicinėms bendrovėms didesnes sankcijas už pažeidimus finansų rinkose.

Kadangi direktyvoje įtvirtintos platesnės apimties, aiškesnės investicinės bendrovės pareigos atitinka investuotojo teisę reikalauti iš investicinės bendrovės suteikti straipsnyje nurodytą informaciją, šiai neįvykdžius direktyvoje įtvirtintų pareigų ar jas atlikus netinkamai, investuotojas turės galimybę gintis ir reikalauti žalos atlyginimo įstatymų nustatytais būdais.

Greta Vaicekauskaitė – LEADELL Balčiūnas ir Grajauskas advokatų kontoros teisininkė