Liberalėja žalos dydžio įrodinėjimas bylose, kylančiose iš draudimo teisinių santykių
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas (LAT) to­liau for­muo­ja nuo­sek­lią pra­kti­ką, plės­da­mas leis­ti­nų įro­di­nė­ji­mo prie­mo­nių samp­ra­tą by­lo­se, ky­lan­čio­se iš drau­di­mo tei­si­nių san­ty­kių.

Išnagrinėjęs ginčą tarp dviejų draudimo bendrovių, 2018 metų kovo 19 dienos nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e3K-3–81–1075/2018, LAT išaiškino, kad apskaičiuojant draudimo išmokos dydį nėra pagrindo remtis vieninteliu žalos dydžio nustatymo metodu – kilus ginčui, kiekvienu atveju turi būti įvertintos visos aplinkybės ne standartizuotu, o individualiu būdu. Nors tai nėra pirmoji byla, kurioje LAT pasisakė už individualizuotą žalos dydžio nustatymą bylose, kylančiose iš draudimo teisinių santykių, tačiau šioje nutartyje teismas gana išsamiai nurodė leistinas žalos dydžio įrodinėjimo priemones, todėl teismo išaiškinimus verta aptarti kiek plačiau.

Byloje kilo ginčas dėl to, ar aukcione parduotų automobilio liekanų kaina gali būti laikoma dydžiu, kuriuo turėtų būti remiamasi nustatant likutinę apdrausto turto vertę (ji yra išskaitoma iš žalos atlyginimo tuo atveju, kai pripažįstama, kad transporto priemonės remontas yra netikslingas).

Ieškinį dėl žalos atlyginimo ieškovė grindė tuo, kad draudimo išmokos sumokėjimas nepadengė jos patirtos žalos, nes eismo įvykio metu sugadintos transporto priemonės liekanos aukcione buvo parduotos už mažesnę kainą, nei draudiko buvo apskaičiuota transporto priemonės likutinė vertė.

Žemesnės instancijos teismai palaikė atsakovo poziciją, kad likutinė transporto priemonės vertė išimtinai turi būti apskaičiuojama vadovaujantis Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcija, Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklėmis, taip pat Kelių transporto priemonių nustatymo tvarka, t. y. pagal šiuose teisės aktuose nustatytus normatyvus ir koeficientus.

Tuo tarpu LAT, remdamasis pagrindiniu draudimo teisinių santykių principu, t. y. visiško žalos atlyginimo principu, byloje aiškiai nurodė, kad „teisės aktų nuostatos patvirtina draudiko pareigą įvertinti visus jam pateiktus dokumentus, visas aplinkybes, įskaitant ir nukentėjusio trečiojo asmens pateiktus žalos dydį patvirtinančius įrodymus“.

Vadinasi, pagal LAT, iki tol gana standartizuotomis buvusios apdrausto turto (konkrečiai – transporto priemonės) likutinės vertės nustatymo procedūros tampa individualizuotos, neginčijamai įtvirtinama galimybė apdrausto turto likutinę vertę įrodinėti ir kitomis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (LR CPK) numatytomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis (kurios pagal LR CPK apima šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimus, liudytojų parodymus, rašytinius įrodymus, daiktinius įrodymus, apžiūrų protokolus, ekspertų išvadas, nuotraukas, vaizdo ir garso įrašus, padarytus nepažeidžiant įstatymų, ir kitas įrodinėjimo priemones).

Formuojama praktika draudėjams palanki tuo, kad žalos nustatymo individualizuotu būdu metodas leis gauti realų, rinkos kainas daug labiau atitinkantį patirtos žalos atlyginimą. O draudikams ir žalos nustatymo ekspertams tai reikš naujus iššūkius.

Apibendrinant akivaizdu, jog formuojama praktika draudėjams palanki tuo, kad žalos nustatymo individualizuotu būdu metodas leis gauti realų, rinkos kainas daug labiau atitinkantį patirtos žalos atlyginimą. Tuo tarpu draudikams ir žalos nustatymo ekspertams ši nauja praktika, kurią, atrodo, jau galime vadinti nuoseklia, reikš naujus iššūkius, nes privers lanksčiau bei daug plačiau nei anksčiau žiūrėti į žalos dydžio nustatymo mechanizmą.

Žvelgiant į netolimą ateitį, tikėtina, kad šia linkme formuojama teismų praktika išplės leistinų įrodinėjimo priemonių sampratą ir bylose, susijusiose su kitų rūšių turtui padarytos žalos atlyginimu.

Lina Balčiūnė yra LEADELL Balčiūnas ir Grajauskas advokatų kontoros advokatė, praktikos grupės vadovė.