Kaip nutraukti elektros tiekimą, kai name gyvena buvę savininkai
Nau­ja­sis bu­to sa­vi­nin­kas sie­kia įgy­ven­din­ti nuo­sa­vy­bės tei­sę į var­žy­ty­nė­se nu­pirk­tą bu­tą ir pe­rim­ti jo val­dy­mą, o tam tiks­lui pa­nau­do­ja­mas elek­tros ener­gi­jos tie­ki­mo nu­trau­ki­mas vis dar bu­te gy­ve­nan­čiai bu­vu­sio sa­vi­nin­ko šei­mai.

Negalima suabsoliutinti naujojo buto savininko nuosavybės teisės ir neatsižvelgti į Konstitucijos 38 straipsnyje įtvirtintą ginamą teisę, kad valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Tada kaip tai tinkamai padaryti?

Buvę buto savininkai kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš elektros energijos tiekėjo (akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“, ESO) turtinės ir neturtinės žalos, patirtos naujam jų buto savininkui pateikus ESO prašymą nutraukti energijos tiekimą į naujai varžytynėse įsigytą butą, atlyginimą, nes elektros tiekimas buvo nutrauktas tik tokio prašymo pagrindu.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. sausio 24 d. nutartimi nurodė, kad apie energijos tiekimo nutraukimą, sustabdymą ar apribojimą ESO privalo iš anksto pranešti abonentui (buvusiam turto savininkui); energijos tiekimą nutraukti, sustabdyti ar apriboti be suderinimo su abonentu ar be jo išankstinio įspėjimo leidžiama tik tais atvejais, kai tai būtina siekiant išvengti avarijos arba likviduoti energijos tiekimo tinklų avariją. Tai reiškia, kad energijos tiekimo įmonė tiek pagal sutarties, sudarytos su buvusia buto savininke, sąlygas, tiek pagal teisės aktuose reglamentuojamą tvarką turėjo įspėti sutarties šalį (buvusią buto savininkę) apie elektros energijos tiekimo sutarties nutraukimą ir sutartį nutraukti teisės aktuose nustatyta tvarka, juo labiau kad buvusi buto savininkė tinkamai vykdė sutartyje nustatytus įsipareigojimus, neturėjo skolų ar pradelstų mokėjimų. Su buvusia buto savininke sudaryta sutartis dėl elektros energijos tiekimo nustatyta tvarka nebuvo nutraukta, nenutraukus šios sutarties, buvo sudaryta sutartis su naujuoju buto savininku, buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas, taip pažeidžiant buvusios buto savininkės teises su šeima (taip pat ir vaikais) būti kurį laiką aprūpintai elektros energija. Kadangi dėl šių energijos tiekimo įmonės neteisėtų veiksmų buvusios buto savininkės šeima patyrė išgyvenimų, nepatogumų, teismas priteisė jai tiek turtinę, tiek ir neturtinę žalą.

Autorius yra LEADELL Balčiūnas ir Grajauskas advokatų kontoros asocijuotas partneris