Sovietinė okupacija: kaip šiuo metu švęsta Vasario 16-oji
Ar­tė­jant Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mui, Lie­tu­vos ypa­tin­ga­sis ar­chy­vas par­en­gė vir­tua­lią par­odą ku­rio­je apž­vel­gia­ma kaip so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos me­tais bu­vo mi­ni­ma Va­sa­rio 16-osios šven­tė ir kaip so­vie­tų val­džia ban­dė ko­vo­ti su tuo.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, prasidėjo Lietuvos valstybės santvarkos griovimas, jos tradicijų ir simbolių naikinimas.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Elena Navickaitė, 2. Eugenija Dirsytė. Antroje eilėje iš kairės: 1. Valerija Dockaitė. [1946–1947 m.]

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Elena Navickaitė, 2. Eugenija Dirsytė. Antroje eilėje iš kairės: 1. Valerija Dockaitė. [1946–1947 m.]

1940 m. rugsėjo 26 d. panaikinta ir uždrausta Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo – valstybinė šventė, įprasminusi Lietuvos nepriklausomybės idėją. Nors ir uždrausta, Vasario 16-oji liko gyva visuomenės atmintyje.

Jos minėjimai buvo svarbi tautos savimonės dalis, protesto prieš okupacinį režimą išraiška ir viena iš antisovietinio pasipriešinimo formų. Vasario 16-osios minėjimą sovietų valdžia vertino kaip politinį nusikaltimą, minėjimų dalyviai buvo teisiami, įkalinami, šalinami iš mokyklų, kviečiami perspėjamiesiems pokalbiams, tačiau saugumo struktūroms ne visada pavykdavo išaiškinti antisovietinių akcijų dalyvius. 1988 m. Lietuvoje įvyko paskutinis nesankcionuotas Vasario 16-osios minėjimas. 1989 m. Vasario 16-oji jau švęsta viešai ir iškilmingai visoje Lietuvoje. Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena – valstybine švente vėl paskelbta 1990 m. spalio 25 d.

Atsišaukimas „Lietuvai“. Ne vėliau kaip 1945 vasario 16 d.

Parodoje skelbiami dokumentai ir fotonuotraukos saugomos Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB), Lietuvos komunistų partijos ir kituose fonduose. Taip pat skelbiamos Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomos fotonuotraukos.

Šiose kapinėse Kėdainių gimnazijos mokinių pogrindinės organizacijos nariai 1945 m. vasario 16 d. iškėlė Lietuvos trispalvę vėliavą ir padėjo eglišakių vainiką.

Su parodos eksponatais galima susipažinti Lietuvos ypatingojo archyvo interneto svetainėje arba paskyroje Facebook socialiniame tinkle