Prieš 70 metų įvyko didžiausias trėmimas Lietuvos istorijoje
Su­kan­ka 70 me­tų nuo di­džiau­sio trė­mi­mo Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je. 1948-ai­siais, ope­ra­ci­jos „Ves­na“ („Pa­va­sa­ris“) me­tu, per dvi ge­gu­žės die­nas į at­šiau­raus kli­ma­to So­vie­tų Są­jun­gos re­gio­nus prie­var­ta iš­vež­ta apie 40 tūks­tan­čių žmo­nių. Dau­giau nei pu­sė jų bu­vo mo­te­rys, vai­kai ir se­no­liai.

Tuometinė sovietų valdžia pirmiausia nusitaikė į partizanų, jų rėmėjų, pasiturinčių ūkininkų šeimas – tuos, kurie galėjo pasipriešinti okupacijai. Tremtiniai buvo verčiami dirbti atokiose Sibiro miškų kirtavietėse, anglies kasyklose bei statybose. Dėl sekinančio darbo, nepakeliamų gyvenimo sąlygų ir bado mirė tūkstančiai žmonių.

Prisimindamas šį įvykį, Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą, kurioje eksponuojami dokumentai ir nuotraukos, susiję su trėmimu. Taip pat antradienį šalies miestuose vyks minėjimo renginiai, operacija „Vesna“ bus prisiminta ir Seime.

Skaičiuojama, kad sovietų okupacijos metais iš Lietuvos buvo deportuota arba įkalinta lageriuose apie 300 tūkstančių žmonių.