Kaunas praturtės tarpukario Prezidentų relikvijomis
Is­to­ri­nė Pre­zi­den­tū­ra Kau­ne pra­tur­tės nau­jais eks­po­na­tais – jai bus bus per­duo­ti ke­li tar­pu­ka­rio pre­zi­den­tams An­ta­nui Sme­to­nai ir Alek­sand­rui Stul­gins­kiui pri­klau­sę as­me­ni­niai daik­tai.

A. Smetonos „Pro memoria“ ir vaikščiojimo lazdą bei A. Stulginskio sidabrinį samtį ir barometrą išsaugojo ir Lietuvai padovanojo Adelaidės lietuvių bendruomenė JAV, pranešė Užsienio reikalų ministerija.

Manoma, kad medinę vaikščiojimo lazdą A. Smetona turėjo ir 1918 metų vasario 16 dieną, kai pasirašė Lietuvos valstybės atkūrimo aktą.

Minėtus daiktus Adelaidės lietuvių bendruomenės narys Vladas Dumčius 1968 metais keliaudamas po JAV gavo iš A. Smetonos žmonos Sofijos Smetonienės kaip dovaną Adelaidės lietuvių muziejui.

Šiuos eksponatus ketvirtadienį užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius perduos Istorinės Prezidentūros Kaune vadovei Renatai Mikalajūnaitei.

Kartu su Adelaidės lietuvių bendruomenės išsaugotomis dovanomis ministras iš asmeninės kolekcijos Istorinei Prezidentūrai Kaune nuolat saugoti perduos ir prezidento A. Smetonos laiško, rašyto 1920 metais Jonui Vileišiui, originalą.