Kaip Vasario 16-oji atrodė tarpukariu?
Vals­ty­bės šimt­me­tis – itin rim­tas ju­bi­lie­jus. Kiek­vie­na­me mies­te kaip nie­kad gau­su ren­gi­nių bei šven­ti­nių ini­cia­ty­vų. Kvie­čia­me LŽ skai­ty­to­jus su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės die­nos mi­nė­ji­mais tar­pu­ka­riu – kaip jie at­ro­dė?

Vasario 16-oji – data, simbolizuojanti modernios Lietuvos valstybės pradžią. Jos aktualumas šimtmečiu neblėso – tarpukariu ši šventė minėta itin iškilmingai, pačiose įvairiausiose vietose – miestuose, miestuose bei miesteliuose bendruomenės rinkdavosi švęsti viešose vietose. Nuotraukų galerijoje – akimirkos iš įvairių Vasario 16-osios minėjimų tarpukariu.

Daugiau apie Vasario 16-osios minėjimus galite skaityti: Vasario 16-oji „Lietuvos žiniose“ 1922-aisiais metais, Trispalvės sovietmečiu, kaip Vasario 16-oji minėta sovietmečiu skaitykite čia ir čia.

Su Vasario 16-osios akto priešistore galite susipažinti čia.