Dalai Lama sveikina Lietuvą
1990-ųjų ko­vo 11 die­ną Lie­tu­vai at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę, mums be ga­lo svar­bu bu­vo su­lauk­ti par­amos iš ki­tų ša­lių. Be­veik po me­tų, 1991 me­tų va­sa­rio 11 d. pir­mo­ji mū­sų ne­prik­lau­so­my­bę pri­pa­ži­no Is­lan­di­ja.

Tiesa, 1990 metų balandžio 3 d., t. y. praėjus vos 24 dienoms nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, tuometinis Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis gavo sveikinimo telegramą nuo ištremto Tibeto politinio bei dvasinio lyderio, vos prieš metus už nesmurtinės kovos propagavimą, taikingą filosofiją bei atjautos skatinimą pasaulyje Nobelio Taikos premija apdovanoto Dalai Lamos XIV.

Šioje trumpoje telegramoje buvo parašyta: „Su dideliu susidomėjimu stebėjau Lietuvoje vykstančius pasikeitimus. Labai žaviuosi Jūsų tautos drąsa ir apsisprendimu. Ypač žaviuosi, kad kovodami už savo tautos teises ėjote nesmurtinio pasipriešinimo keliu. Aš visuomet tikėjau, kad prievarta neatneš ilgalaikių problemos sprendimų. Gali atrodyti, kad prievarta laikinai išsprendžia problemą, tačiau daugeliu atvejų tik ją padidina. Raginu Jus ir toliau nenukrypti nuo neprievartinio kovos kelio.“

Ši telegrama tapo pirmuoju žingsniu, kuris suartino geografiškai taip tolimas, tačiau istoriškai ir dvasiškai artimas šalis – Lietuvą ir Tibetą.

Kartu ji simboliškai sugrąžino mus į pasaulio žemėlapius, mat vos po pusantrų metų nuo šios telegramos atsiuntimo, 1991-ųjų rugsėjį Dalai Lama jau vaikščiojo po Vilnių. Paskui jį, kaip įprasta iki šiol, atvyko nemažai užsienio šalių žurnalistų, kuriems tai buvo proga plačiau papasakoti apie Lietuvą.

Tuomet šis paprastas budistų vienuolis, užsispyrėliškas atjautos politikos bei moralės propaguotojas, išreiškė nepaprastą susižavėjimą lietuvių tauta, nesmurtiniu būdu iškovojusia laisvę, ir tai jam tapo ženklu, jog jo paties pasirinktas kelias kovojant už Tibeto išsaugojimą yra teisingas ir netrukus duos vaisių.

Netrukus po šio vizito Lietuvos Seime buvo įsteigta Tarpparlamentinių ryšių Tibeto rėmimo grup, raginusi Kinijos Liaudies Respubliką nutraukti visokeriopą Tibeto naikinimą. O rašytoja Jurga Ivanauskaitė drauge su kitais Lietuvos intelektualais įsteigė neformalią Tibeto rėmimo grupę, kuri aktyviai veikia iki šių dienų.