Naujausios
Pagrindinis
Lietuva
Rinktiniai
Ekonomika
Skaitomiausi
Istorija
Pasaulis
Įdomybės
Komentarai
Šeima ir sveikata
Gimtasis kraštas
Švietimas
Kultūra
Žmonės
Gynyba
Mokslas ir IT
Gamta ir augintiniai
Sportas
Multimedija

Horoskopai
TV programa
Orų prognozė
Naujausios Pagrindinis Lietuva
Nesirengia perimti „Independence“ vairo
Po pen­ke­rių me­tų lai­vą-sau­gyk­lą „In­de­pen­den­ce“ ke­ti­nan­ti pirk­ti Lie­tu­va ne­ren­gia pa­mai­nos bran­giai kai­nuo­jan­čių spe­cia­lis­tų įgu­lai pa­keis­ti. Klai­pė­do­je sklin­da kal­bos, kad šiame lai­ve jau [...]
Seimo narių skaičius ir demokratija
Neringa plačiau išskleis kultūros sparnus
Suimtas vyras, planavęs atlikti džihadą: priešakine raketa apšaudyti Baltuosius rūmus
LIETUVA
Užsienio ambasadoriams pristatyta Andriaus Kubiliaus kandidatūra į Europos Tarybos vadovus
Teismas priėmė sprendimą dėl lietuvės įvaikinimo šeimai iš Naujosios Zelandijos
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas tre­čia­die­nį pri­ėmė spren­di­mą dėl lie­tu­vės mergaitės ...
„Brexit“: į Lietuvą grįžti Britanijos lietuviai neskuba
Kal­bos, apie tai, kad dėl „Bre­xit“ dau­ge­lis Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je gyvenančių ...
Mirė vienas turtingiausių Lietuvos žmonių
Mi­rė vers­li­nin­kas, pa­grin­di­nis Me­di­ci­nos ban­ko akcininkas ...
EKONOMIKA
Būsto kainos nesustos kilti, ypač regionuose
KTU mokslininkų išradimą aviacijos srityje komercializuos studentų įkurta įmonė
Moks­li­nin­kų ir stu­den­tų bend­ra­dar­bia­vi­mas moks­lo sri­ty­je pa­pras­tai vyks­ta rengiant ...
2018-ieji – Lietuviško filmo triumfas
Lie­tu­vos ki­no cen­tras su­su­ma­vo 2018 m. ki­no tea­trų lan­ko­mu­mo duo­me­nis, ku­rių rezultatai ...
Žada palengvinti paštininkų darbą kaimo vietovėse
Lie­tu­vos pa­štas pla­nuo­ja nuo­mo­ti 640 au­to­mo­bi­lių. Au­to­mo­bi­liai bus skirti ...
ISTORIJA
Prieš pusę amžiaus: kas buvo Romo Kalantos pirmtakas, „Fakelas nr. 1“?
KGB dosniai atsilygindavo agentams Lietuvoje
Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras at­sklei­džia, kaip KGB ...
Lenkai tautos atminties ieško ir kitose šalyse
Len­ki­jos tau­tos at­min­ties ins­ti­tu­to (Ins­ty­tut Pa­mię­ci Na­ro­do­wej; IPN) ty­ri­mai pastaruoju ...
Redakcijos paštas. Palaimintieji nenuteistieji
Sau­sio 15 die­na su­kan­ka 96 me­tai kai is­to­ri­nis Lie­tu­vos pa­ma­rio kraš­tas su Klai­pė­dos uostu ...
PASAULIS
Pasitikrino pasitikėjimą
Theresa May atlaikė balsavimą dėl nepasitikėjimo
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mi­nis­trė pir­mi­nin­kė The­re­sa May tre­čia­die­nį 306 bal­sais prieš ...
Bulgarų aplinkosaugininkai laimėjo bylą dėl UNESCO saugomos teritorijos išsaugojimo
Bul­ga­rų ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai tre­čia­die­nį lai­mė­jo il­gai tru­ku­sią teis­mi­nę ko­vą, kad ...
Serbai laukia Vladimiro Putino tarsi popiežiaus
Sau­sio 17 die­ną Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas tu­rė­tų lan­ky­tis Ser­bi­jo­je. Šis ...
ĮDOMYBĖS
Vokiečius labiausiai erzina triukšmingi rusai
Kunigaikštienė atskleidė, kada turėtų gimdyti
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­nco Har­ry su­tuok­ti­nė Sa­sek­so ku­ni­gaikš­tie­nė Meg­han prieš ...
Brazilijoje dangus prapliupo „vorų lietumi“
Gam­to­je gau­su stul­bi­nan­čių ir kartais ...
Jei drakonai būtų tikrai, ar jie galėtų spjaudytis ugnimi?
Dra­ko­nų ir sli­bi­nų mo­ty­vai su­tin­ka­mi Eu­ro­pos ir Azi­jos pa­sa­ko­se. Šie įspūdingi ...
KOMENTARAI
Kuo daugiau Matijošaičių bus politikoje, tuo greičiau mes pajausime pokyčius
Prie laužo
Bran­gie­ji, yra se­na liau­dies dai­na „Ko at­ėjo mas­ko­lė­lis?“ Drau­giš­ka dai­ne­lė, bet ...
Sutarti (ne)galima delsti. Arba kuriuo keliu pasuks bendrojo ugdymo turinio atnaujinimas
2018-ie­ji švie­ti­mo bend­ruo­me­nė­je bu­vo pa­žy­mė­ti pla­čiai nuskambėjusiais ...
Ko nori britai?
Kaip ir bu­vo prog­no­zuo­ta, an­tra­die­nį dau­gu­ma Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (JK) parlamento ...
ŠEIMA IR SVEIKATA
9 dalykai, kuriuos vaikai gauna iš tėčių
Kai gripas pareikalauja širdies
Jau dvy­li­ka me­tų krū­ti­nė­je pla­ka do­va­no­ta šir­dis. Bet prieš tai – de­vy­ni gyvenimo ...
Ciniškas chirurgas. Čiuožki, čiuožki, čiuožki, nepaslyski
Šian­dien rei­kė­jo šio­kių to­kių ek­vi­lib­ris­ti­kos įgū­džių ir lanks­tu­mo, tam, kad iš ...
Gydytoja: migrena nėra išgydoma, tačiau ją galima sėkmingai kontroliuoti
Mig­re­na – itin daž­na bei su­dė­tin­ga li­ga, nuo ku­rios vi­siš­kai pa­sveik­ti ne­įma­no­ma. ...
GIMTASIS KRAŠTAS
Alytus neapsisprendžia dėl paminklo partizanams
Ką slėpė Gedimino kalnas
„Į­tam­pos ti­krai bu­vo. Dir­bo­me ir kai li­jo, ir kai sni­go, ir kai grun­tas čiuo­žė. ...
Panevėžio meras lieka nušalintas nuo pareigų
Ko­rup­ci­ja įta­ria­mas Pa­ne­vė­žio me­ras Ry­tis My­ko­las Rač­kaus­kas lie­ka nu­ša­lin­tas nuo ...
Kūdikio sužalojimu įtariamas vilnietis išleidžiamas iš areštinės
Su­nkiu kū­di­kio su­ža­lo­ji­mu įta­ria­mas vil­nie­tis iš­leis­tas iš areš­ti­nės, ...
ŠVIETIMAS
MRU rektoriaus kėdę laikinai užleidžia Ingai Žalėnienei
A. Monkevičius: mokytojų klausimą galėtume spręsti labai oriai
An­tra­die­nį pri­sie­kė ir jau pra­dė­jo dirb­ti nau­ja­sis švie­ti­mo, moks­lo ir sporto ...
Suomija tramdo jaunimą komendanto valanda
Mies­te­lis piet­va­ka­rių Suo­mi­jo­je įve­dė ko­men­dan­to va­lan­dą vai­kams ir mokyklinio ...
Stojantieji į universitetines studijas Šiauliuose jau šiemet turės rinktis VU
2019 m. Vil­niaus uni­ver­si­te­tas (VU) kar­tu su Šiau­lių uni­ver­si­te­tu vyk­dys bendrą ...
ŽMONĖS
Kunigas, poetas, vertėjas Alfredas Franckaitis
Melancholiška Orhano Pamuko nekaltybė
Jei lan­ko­tės Stam­bu­le ne dėl Ka­pa­li­čar­šo tur­gaus džin­sų ar marš­ki­nė­lių, o ...
Kazimieras Seibutis: „Jei Vilnių griautume iki ideologinio tyrumo, jame liktų labai mažai daiktų“
...
Fitneso sportininkė veganė: per aštuonis mėnesius kūnas pasikeitė neatpažįstamai
Pa­sa­ko­da­ma apie sa­vo spor­ti­nę pa­tir­tį dvi­de­šimt­me­tė vil­nie­tė Dei­man­tė Šiau­ly­tė vos ...
GYNYBA
Į šauktinių sąrašus įtraukti garsūs sportininkai prašys atidėti tarnybą
Šaltasis karas buvo išties pašėlęs – kartą JAV šnipų lėktuvui teko išsisukinėti ir nuo ieties
Šal­ta­sis ka­ras tarp­tau­ti­nė­je are­no­je bu­vo ne­ra­mūs lai­kai. Abi ka­riau­jan­čios pusės ...
Šaukiamųjų sąrašai: patikrinkite, ar jūsų pavardė juose
Šian­dien, sau­sio 16 d., pa­skelb­ti sau­sio 10 die­ną su­da­ry­ti 2019 m. karo ...
10 konfliktų, kuriuos privalu stebėti 2019-aisiais
Pa­sau­lis pa­ma­žu kei­čia­si ir su­nku įsi­vaiz­duo­ti, kaip jis at­ro­dys po ke­lių de­šimt­me­čių. ...
MOKSLAS IR IT
Lietuvos matematiko vardu pavadinta konstanta
Rymantas Jonas Kažys: „Jei nori ko nors pasiekti moksle, turi elgtis ne pagal įprastą algoritmą“
Pen­ki de­šimt­me­čiai – tiek Lie­tu­vos moks­lo pa­dan­gė­je skai­čiuo­ja Kauno ...
Dėl rasistinių komentarų iš „DNR tėvo“ atimti visi apdovanojimai
No­be­lio pre­mi­jos lau­rea­tas Ja­me­sas Wat­so­nas į is­to­ri­ją pa­te­ko kaip vie­nas iš „DNR ...
Neišvengiamas Paukščių tako likimas
Jau ku­rį lai­ką ži­no­me, kad maž­daug po 3,5–4 mi­li­jar­dų me­tų Pa­ukš­čių Ta­kas susijungs ...
GAMTA IR AUGINTINIAI
Mokslininkai: labiausiai šyla amžino įšalo žemėje
Orai: trumpam plūstels šiluma, vyraus pavojingi reiškiniai
Šian­dien bus de­be­suo­ta su pra­gied­ru­liais, vie­to­mis ne­gau­siai pa­snigs. Pūs va­ka­rų, ...
Vokietijoje ir Austrijoje kelia chaosą sniego griūtys ir potvyniai
Eu­ro­pą te­be­ka­muo­jant žie­miš­kiems orams Aus­tri­jo­je ke­lios snie­go la­vi­nos antradienį ...
Mokslininkų prognozuojamas scenarijus pasauliui: iki 2100 metų jūros lygis pakils 1,8 metro
Dėl pa­sau­lio kli­ma­to at­ši­li­mo An­tark­ti­dos le­dy­nai šiuo me­tu tirps­ta apie šešiskart ...
SPORTAS
Nukautas „Brose Bamberg“ klubas
Vilniaus „Rytas“ po pratęsimo nusileido Roko Giedraičio vedamai Berlyno „ALBA“
Vil­niaus „Ry­tas“ (1–2) pa­ty­rė an­trą­ją ne­sėk­mę Eu­ro­pos tau­rės turnyro ...
Triskart persvaros neišlaikę lietuviai turėjo pripažinti Rumunijos pranašumą
Ta­li­ne (Es­ti­ja) pa­sau­lio U-20 IIA di­vi­zio­no le­do ri­tu­lio čem­pio­na­te trečiose ...
Prieš buvusią komandą stos Rokas Giedraitis
Di­de­lio sos­ti­nės krep­ši­nio ger­bė­jų ažio­ta­žo su­lau­ku­sios rung­ty­nės šiandien ...