Naujausios
Pagrindinis
Lietuva
Rinktiniai
Ekonomika
Skaitomiausi
Istorija
Pasaulis
Įdomybės
Komentarai
Šeima ir sveikata
Gimtasis kraštas
Švietimas
Kultūra
Žmonės
Gynyba
Mokslas ir IT
Gamta ir augintiniai
Sportas
Multimedija

Horoskopai
TV programa
Orų prognozė
Naujausios Pagrindinis Lietuva
Tautos išrinktieji vėl susizgribo, kad jų per daug
Sei­me – dar vie­na su­si­ma­ži­ni­mo ak­ci­ja. Va­kar po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sai, ku­ria siū­lo­ma par­la­men­ta­rų skai­čių su­ma­žin­ti iki 121. Eks­per­tų aki­mis, ši, kaip ir vi­sos anks­tes­nės [...]
Už aplinkos taršos leidimus – šimtamilijoninės lėšos
Prezidentė už darbus gautų silpną aštuonetą
Susitarta: ugniagesiai atšaukia protestą
LIETUVA
Atgimė politikų svajonė pirkti „sparnus“
Prezidentūra: reikia ieškoti kitų variantų
Pre­zi­den­tū­ra an­tra­die­nį par­agi­no „ieš­ko­ti ki­tų va­rian­tų“ ša­lies vadovams ...
Dėl Rusijos kandidato į Interpolo vadovus nerimauja ir rusai emigrantai
Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys emig­ran­tai iš Ru­si­jos pa­si­sa­ko prieš šios ša­lies kan­di­da­tą į ...
Ministras rėžė: gal kas valandą ugniagesiams reikia kitos uniformos?
Iš gais­ro grį­žę ug­nia­ge­siai daž­nai net ne­tu­ri an­tros uni­for­mos, ku­rią galėtų ...
EKONOMIKA
Tendencingai mažėja studentų skaičius – kaip keisis darbo rinka?
Seimas – prieš PVM lengvatą pirmajam būstui
Sei­mas at­si­sa­kė im­tis pa­tai­sų, ku­rio­mis pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­ti­nį 5 ...
Sutarta dėl savarankiškai dirbančiųjų mokestinės naštos mažinimo
Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė 2019 me­tų Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įstatymo ...
Seime – svarstoma dėl PVM lengvatos maistui
Sei­mas dis­ku­tuos, ar so­cial­dar­bie­čių siū­ly­mu įtei­sin­ti leng­va­ti­nį 9 proc. ...
ISTORIJA
Lietuvos partizanai buvo tarsi reguliarioji kariuomenė
Kretingiškio Bereko Joselevičiaus pėdsakai Lenkijoje
Le­gen­di­nis kre­tin­giš­kis Be­re­kas Jo­se­le­vi­čius, apie ku­rį jo že­mie­čiai pla­čiau sužinojo ...
Tilžės aktą prisiminus
Jau dau­ge­lį me­tų pra­ei­ty­je siek­tos, taip pat ir įsi­vaiz­duo­tos Ma­žo­sios ir Didžiosios ...
Lietuvos demokratų partijos skrydis
Pa­sa­ko­ji­mus apie lie­tu­vių švie­suo­me­nės po­li­ti­nes or­ga­ni­za­ci­jas tę­sia­me ra­ši­niu apie ...
PASAULIS
„Airbnb“ nebeleis nuomoti būsto Izraelio nausėdijose
Lenkija atmeta JT migracijos paktą
Len­ki­ja an­tra­die­nį pa­skel­bė, jog at­mes Jung­ti­nių Tau­tų mig­ra­ci­jos pa­ktą, ku­ris turi ...
Balkanų šalies Prezidiume įsitvirtino nacionalistai
Bos­ni­jo­je ir Her­ce­go­vi­no­je an­tra­die­nį pri­saik­din­ti trys nau­jai iš­rink­ti Prezidiumo ...
Kosovui durys į Interpolą lieka uždarytos
In­ter­po­lo ge­ne­ra­li­nė asamb­lė­ja an­tra­die­nį at­me­tė Ko­so­vo par­aiš­ką dėl na­rys­tės, o ...
ĮDOMYBĖS
Dosni buvusio mero dovana
Rastas paveikslas tebuvo klastotė
Ra­šy­to­ja nu­džiu­go ap­ti­ku­si prieš še­še­rius me­tus Ny­der­lan­duo­se pa­vog­tą Pablo ...
Tekstilės dizainerė bando sustabdyti vyksmą
Teks­ti­lės di­zai­ne­rės me­ni­nės ins­ta­lia­ci­jos yra tar­si mus su­pan­čios gam­tos pasaulio ...
Trumpo komentarai apie miškų grėbimą sukėlė suomių internautų pašaipų bangą
So­cia­li­nių tink­lų var­to­to­jai Suo­mi­jo­je pir­ma­die­nį ne­slė­pė nuo­sta­bos dėl Jungtinių ...
KOMENTARAI
Valdančiųjų pusiaukelė: viltis blėsta
Žvilgsnis iš Rygos: „... kate pjudyk“
Lap­kri­čio 18-oji lat­viams yra vals­ty­bės pa­skel­bi­mo die­na. Šven­čia­ma kaip visada ...
Pavargom. Kodėl aš pasirinkau nestreikuojančių pusę
Per ša­lį ga­na ne­drą­siai ri­ta­si mo­ky­to­jų strei­ko ban­ga. Mo­kyk­lų skai­čius pul­suo­jan­tis – ...
Kai visuomenės dalyvavimas valstybės gyvenime yra tik širma
Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo rin­ki­mų kam­pa­ni­jų ma­ra­to­nas: prieš sa­vai­tę – prezidento ...
ŠEIMA IR SVEIKATA
Eiles prie sveikatos trumpina ir kyšiai
Laikas sau nėra fantastika – tiesiog tokio laiko praktiškai nebūna ir sunku atminti
Lai­kas sau yra nuo­sta­bus da­ly­kas. Ra­mia są­ži­ne snūs­te­lė­ti vi­du­ry die­nos, ...
Ar darbdaviui sakyti, kad turi psichikos negalią?
Vy­ras mo­ko­si vir­ti, kep­ti ir ati­da­ro ka­vi­nę. Vai­ki­nas siu­vi­nė­ja, mez­ga bei svajoja ...
Būkite atsargūs: auga sergamumas gripu ir peršalimo ligomis
Lie­tu­vo­je au­ga ser­ga­mu­mas gri­pu ir per­ša­li­mo li­go­mis, pir­ma­die­nį pranešė ...
GIMTASIS KRAŠTAS
Už nenugriautą Vijūnėlės dvarą – kasdien po 50 eurų bauda
Iš alkoholio gniaužtų žmones vaduoja vis daugiau merijų
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­vą mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šo­mis gydyti ...
Šiluvai numatoma Europos piligrimų centro ateitis
Ra­sei­nių ra­jo­ne esan­čią Ši­lu­vą, ku­rio­je įvy­ko pir­ma­sis Ka­ta­li­kų bažnyčios ...
Režisierius Amžinojo poilsio atguls Šiluvoje
Vy­riau­sy­bė or­ga­ni­zuo­tų an­tra­die­nį mi­ru­sio re­ži­sie­riaus Ei­mun­to Nekrošiaus ...
ŠVIETIMAS
Ministrė išklausys kitą pusę
Ministrė sako tikinti švietimo reformos naudingumu
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė ža­da at­sa­ky­ti į opozicijos ...
Eugenijus Jovaiša: etatinį apmokėjimą reikėjo įvesti gerokai anksčiau
Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša tei­gia, ...
ŠMM skelbia 12–15 proc. didinanti lėšas studijoms
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) skel­bia nuo ki­tų me­tų sau­sio di­di­nan­ti lėšas ...
ŽMONĖS
Kunigas, poetas, vertėjas Alfredas Franckaitis
Melancholiška Orhano Pamuko nekaltybė
Jei lan­ko­tės Stam­bu­le ne dėl Ka­pa­li­čar­šo tur­gaus džin­sų ar marš­ki­nė­lių, o ...
Kazimieras Seibutis: „Jei Vilnių griautume iki ideologinio tyrumo, jame liktų labai mažai daiktų“
...
Fitneso sportininkė veganė: per aštuonis mėnesius kūnas pasikeitė neatpažįstamai
Pa­sa­ko­da­ma apie sa­vo spor­ti­nę pa­tir­tį dvi­de­šimt­me­tė vil­nie­tė Dei­man­tė Šiau­ly­tė vos ...
GYNYBA
Ekspertė iš Ukrainos: Maskvos propaganda smogia ten, kur skaudžiausia
Seimo pirmininkas „Spartano“ nebandė
Jei­gu leis­tų ša­lies fi­nan­si­nės ga­li­my­bės, vals­ty­bės va­do­vams rei­kė­tų turėtų ...
Dėmesio centre – darbinis arkliukas „Spartanas“
Ka­riuo­me­nės or­lai­vio „Spar­tan“ ge­di­mai ati­tin­ka eg­zis­tuo­jan­čias tech­ni­nes nor­mas, ...
„Vilkus“ matysime trumpam: po parado jie bus grąžinti gamintojams
Lap­kri­čio 19 die­ną į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Lo­gis­ti­kos val­dy­bos san­dė­lius Kau­ne atvyko ...
MOKSLAS IR IT
NASA nusiųs marsaeigį tyrinėti Raudonosios planetos senovinės upės deltos
NASA pasirinko marsaeigio nusileidimo vietą
JAV na­cio­na­li­nė ae­ro­nau­ti­kos ir kos­mo­so ad­mi­nis­tra­ci­ja (NA­SA) pa­si­rin­ko vie­ną Marso ...
Mokslininkė: Lietuvai atėjo metas pasivyti pasaulį
Tech­no­lo­gi­jų Me­ka va­di­na­ma Ja­po­ni­ja ro­do nau­ją kryp­tį vi­sam pa­sau­liui: informacinę ...
Rusijos krovininė kapsulė „Progress“ sėkmingai susijungė su TKS
Ru­si­jos kro­vi­ni­nė kap­su­lė „Prog­ress“ sek­ma­die­nį va­ka­re sėk­min­gai su­si­jun­gė su ...
GAMTA IR AUGINTINIAI
Savo šuniui dievas esate ne visada – yra dalykų, kurių jis nekenčia
Nugaišusio banginio skrandyje rasta 115 plastikinių puodelių
Ry­tų In­do­ne­zi­jo­je į kran­tą iš­mes­to nu­gai­šu­sio ban­gi­nio skran­dy­je ras­tas didelis ...
Papūga prisikvietė ugniagesius
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos Nor­tamp­ton­šy­ro gra­fys­tės ug­nia­ge­siai ga­vo iš­kvie­ti­mą, kai viename ...
Kaip filme: galingos bangos nuplėšė balkonus Tenerifėje
Dau­gu­ma po­pu­lia­rių Is­pa­ni­jos ku­ror­tų, įskai­tant Te­ne­ri­fės ir Ba­lea­rų sa­las, buvo ...
SPORTAS
„Žalgiris“ turi galimybę pirmasis sustabdyti CSKA
Pasirodymą Tautų lygoje lietuviai baigė pralaimėjimu Serbijai
Įspū­din­go Dei­man­to Pe­tra­vi­čiaus įvar­čio ne­už­te­ko, kad Lie­tu­vos fut­bo­lo rinktinė ...
Jėgų pristigęs „Neptūnas“ krito Bairote
Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ (3–4) FI­BA Čem­pio­nų ly­gos rung­ty­nė­se Vokietijoje ...
Lietuvos futbolininkai atsidurs tarp savų
Ki­tą­met UE­FA Tau­tų ly­gos tur­ny­re Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė fut­bo­lo rink­ti­nė žais že­miau­sia­me, ...