Naujausios
Pagrindinis
Lietuva
Rinktiniai
Ekonomika
Skaitomiausi
Istorija
Pasaulis
Įdomybės
Komentarai
Šeima ir sveikata
Gimtasis kraštas
Švietimas
Kultūra
Žmonės
Gynyba
Mokslas ir IT
Gamta ir augintiniai
Sportas
Multimedija

Horoskopai
TV programa
Orų prognozė
Naujausios Pagrindinis Lietuva
Atskirti Geležinės uždangos: dėl sovietų invazijos taip ir nepamatė 3 dukrų
Va­sa­rio 16-osios ak­to sig­na­ta­ro Jo­no Smil­ge­vi­čiaus du­kra Kris­ti­na šeš­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je Pa­ter­so­ne (Nau­jo­jo Džer­sio vals­ti­ja, JAV) su­si­pa­ži­no su skau­džią ne­tek­tį pa­ty­ru­siu žmogumi – Mar­ce­li­nu [...]
Mokymas, mokytojai ir reformų rezultatai
3 politikai gavo TS-LKD vado kvietimus dalyvauti partijos rinkimuose
Turkijos pilietybę investuotojai gaus lengviau
LIETUVA
VTEK pradėjo tyrimą dėl šešių ministrų interesų deklaracijų
Ko lietuviai nori iš Europos Sąjungos
Ko­va su te­ro­riz­mu vi­sai Eu­ro­pai – svar­biau­sias iš­šū­kis, lie­tu­viams – tik ...
STT: Nustatytos korupcijos rizikos priešgaisrinės saugos srityje
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai at­li­ko ko­rup­ci­jos rizikos ...
Santaros klinikų vadovas Kęstutis Strupas atsistatydina
Ko­rup­ci­ja įta­ria­mas San­ta­ros kli­ni­kų va­do­vas Kęs­tu­tis Stru­pas trečiadienį ...
EKONOMIKA
Autorių teisių direktyva: interneto cenzūra ar grįžimas prie derybų stalo?
2008 metų Lietuvos biudžetas: kur padarytos klaidos
2008 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tas bu­vo par­eng­tas prieš­ta­rau­jant fis­ka­li­nei draus­mei, ...
Teismas toliau nagrinės Energetikos inspekcijos ginčą su vokiečiais
Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas tre­čia­die­nį dar kar­tą atnaujino ...
Nelegalių taksistų gaudynės gąsdina užsieniečius
Tarp­tau­ti­nio Vil­niaus oro uos­to te­ri­to­ri­jo­je sa­vi­val­dy­bės „po­li­ci­jos“, vilniečių ...
ISTORIJA
LDK istorija. Pirmieji Lietuvos vyskupai
Redakcijos paštas. Alyvos pražydo rudenį
1950 m. lie­pos mėn. 26-oji su­krė­tė Pa­dvar­ny­kų kai­mo žmo­nes. Ne­ly­gi tra­giš­ka kova ...
LŽ archyvas. Sunaikinti, bet nepasidavę
Rug­sė­jo 18-oji – ta die­na, kai Prie­nų ra­jo­no Nau­džiū­nų kai­me žu­vo paskutinieji ...
LŽ archyvas. Mūšis prieš taikų atomą
1988 me­tų rug­sė­jo 17 die­ną Lie­tu­vos per­sit­var­ky­mo są­jū­dis (LPS) drau­ge su ...
PASAULIS
Bažnyčia brangiai sumokės už vaikus tvirkinusį tikybos mokytoją Niujorke
Traukiasi „Danske Bank“ direktorius
Iki šiol ne­su­ge­bė­jus at­sa­ky­ti, ko­kia tiks­li su­ma bu­vo iš­plau­ta per Es­ti­jos „Danske ...
2 nauji susitarimai tarp Korėjų
Skel­bia­mi Pie­tų Ko­rė­jos pre­zi­den­to Moon Jae-ino ir Šiau­rės Ko­rė­jos ly­de­rio Kim Jong ...
Sirijos karas: Idlibe – laikinas atokvėpis
Ru­si­ja ir Tur­ki­ja nu­spren­dė ap­link Id­li­bo pro­vin­ci­ją su­kur­ti bu­fe­ri­nę zo­ną, tačiau ...
ĮDOMYBĖS
Manote, jog konfliktas Ukrainoje jau baigėsi? Nieko panašaus
7 faktai: kaip laikomi vairavimo egzaminai kitose šalyse
„Re­gi­tros“ spe­cia­lis­tai ke­liau­da­mi po pa­sau­lį už­fik­sa­vo 7 įdo­miau­sius fak­tus, kaip ...
Noriu skristi į Mėnulį
Ja­po­nų vers­li­nin­kas mi­li­jar­die­rius, in­ter­ne­to ma­dos mag­na­tas ir me­no ko­lek­ci­nin­kas Yusaku ...
Per „Emmy“ triumfavo „Sostų karai“
Te­le­vi­zi­jos HBO fan­tas­ti­nis epas „Sos­tų ka­rai“ per­ga­lin­gai su­grį­žo į ...
KOMENTARAI
Švedų neutralumas ir Europos miestas tarp Narvos ir Leipcigo
Berlyno, Varšuvos ir Maskvos trikampyje
Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vo­je lan­kė­si Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų ministras ...
Rinkimai Zanavykuose siunčia gerą žinią visai Lietuvai
Ša­kiuo­se nau­jo Sei­mo na­rio rin­ki­muo­se į an­trą­jį tu­rą iš­ėjo kon­ser­va­to­rė Ire­na Haa­se su ...
Kodėl Lenkijos užsienio reikalų ministro pasiūlymas netinka Lietuvai
Pra­ei­tą sa­vai­tę Lie­tu­vo­je lan­kė­si Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Jacekas ...
ŠEIMA IR SVEIKATA
Kaip paskatinti pirmoką skaityti?
Socialinis eksperimentas: ar esame išrankūs rinkdamiesi kaimynus?
Ar gy­ven­da­mi dau­gia­bu­ty­je no­rė­tu­mė­te, kad kai­my­nys­tė­je įsi­kur­tų so­cia­li­nį būstą ...
Pscihoterapeutė: ilgalaikis stresas veda į depresiją
Pra­si­dė­jęs ru­duo dau­ge­liui reiš­kia at­os­to­gų pa­bai­gą ir grį­ži­mą prie dar­bų. ...
Turiu labai stiprių baimių, kurios man gerokai gadina gyvenimą
La­bai no­rė­čiau pa­pra­šy­ti Jū­sų pa­gal­bos, ar pa­ta­ri­mo, o gal tie­siog nuo­mo­nės. Turiu ...
GIMTASIS KRAŠTAS
Merijos – prieš prievartinę tinklų plėtrą
Panaikino KPD skirtą baudą sovietų kariams antkapius be leidimų įrengusiai organizacijai
Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas pa­nai­ki­no so­vie­tų ka­riams ant­ka­pi­nius paminklus ...
Vilniečių kova už mišką atskleidė savivaldybės planus: dalį Vilniaus užstatys daugiabučiais
Vil­niaus Laz­dy­nų mi­kro­ra­jo­ne esan­čio „Gu­de­lių ši­lo“ gy­ven­to­jai lei­do­si į kovą ...
Nida lauks vandens turizmo proveržio
Ki­tą mė­ne­sį pa­ga­liau pra­si­dės Ni­dos mons­tru va­di­na­mo jach­tų prie­plau­kos pa­sta­to re­mon­tas. ...
ŠVIETIMAS
Žemesnių pasiekimų mokykloms – papildomi 12 mln. eurų
3 patarimai, kaip parašyti geriausią motyvacinį laišką į universitetą
Kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti mo­ty­va­ci­nis laiš­kas, kad ge­riau­si pa­sau­lio universitetai ...
Į Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas pretenduoja šeši kandidatai
Į Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to rek­to­riaus par­ei­gas pretenduoja ...
Etatinio apmokėjimo konsultacijos – regionuose
Ry­toj, an­tra­die­nį, eta­ti­nio mo­de­lio koor­di­na­vi­mo gru­pė pra­dės kon­sul­ta­ci­jų tu­rą po ...
KULTŪRA
Ir priešistorė, ir virtualūs mylimieji
Būti Chilly Gonzalesu, arba Pažintis su scenos chameleonu
Mė­gi­ni­mai apib­rėž­ti jo ta­pa­ty­bę – pia­nis­tas, re­pe­ris, šou­me­nas, kom­po­zi­to­rius, ...
Vakaro skaitiniai. Haruki Murakami nesiliauja stebinti skaitytojų
Ha­ru­ki Mu­ra­ka­mi ger­bė­jai tu­rė­tų nu­džiug­ti – lei­dyk­la „Bal­tos lan­kos“ ką tik ...
Kauno valstybiniam muzikiniam teatrui – Džekilo ir Haido išmėginimas
Kau­no vals­ty­bi­nis mu­zi­ki­nis tea­tras įnir­tin­gai ruo­šia­si nau­ja­jam se­zo­nui, kuris ...
ŽMONĖS
Savo gimtadienį švenčia etnokosmologijos pradininkas Lietuvoje
Vyro pavardę teko išsireikalauti per teismą
Sie­kis Lie­tu­vo­je įtei­sin­ti Šiau­rės Ai­ri­jo­je per san­tuo­ką pa­si­rink­tą lie­tu­viš­ką pavardę ...
Skraidantys argentiniečių menininkės kilimai
Tris­de­šimt ket­ve­rių ar­gen­ti­nie­čių me­ni­nin­kė Ale­xand­ra Ke­hayog­lou ku­ria vil­no­nius rankų ...
Tiems, kurie gali matyti, bet nemato
Vis­kam ne­jau­tri, šal­ta XXI am­žiaus žmo­ni­ja, sta­čia gal­va nė­ru­si į vir­tua­ly­bę, ...
GYNYBA
Lenkija už JAV kariuomenės dislokavimą siūlo 2 mlrd. dolerių
„Vostok-2018“– viskas, kaip 1981-aisiais, per paskutinį sovietų pasispardymą
Ru­si­jos ne­prik­lau­so­mo spau­dos lei­di­nio „No­va­ja ga­ze­ta“ apž­val­gi­nin­ko Pavelo ...
Pratybose „Baltijos zenitas 2018“ – naikinti priešiški orlaiviai
Rug­sė­jo 11–14 d. Ške­dės ka­ri­nia­me po­li­go­ne (Lat­vi­ja) Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos oro ...
NATO naikintuvai vieną kartą palydėjo Rusijos karinį orlaivį
Bal­ti­jos ša­ly­se bu­din­tys NA­TO nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­ly­dė­jo vieną ...
MOKSLAS IR IT
Ieškant mūsų Žemės antrininkės
KTU chemikai atrado būdą ypač greitai nustatyti cianido koncentraciją vandenyje
Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Che­mi­nės tech­no­lo­gi­jos fa­kul­te­to (KTU CTF) mokslininkų ...
Pirmasis turistas aplink mėnulį – japonų milijardierus
Ja­po­nų vers­li­nin­kas mi­li­jar­die­rius, in­ter­ne­to ma­dos mag­na­tas ir me­no kolekcininkas ...
Mokslininkai palygino: 10 faktų – kas labiau kenkia sveikatai – žolė ar alkoholis?
Kas blo­giau: ka­na­pė ar vis­kis? Su­nku at­sa­ky­ti, bet moks­li­niai duo­me­nys ro­do, kad yra ...
GAMTA IR AUGINTINIAI
Mėnesiui stabdomi kirtimai Labanoro girioje
Armėnijoje ketinama veisti krokodilus
Tan­za­ni­jos vers­li­nin­kas ke­ti­na Ar­mė­ni­jo­je ati­da­ry­ti kro­ko­di­lų fer­mą, ku­ri būtų ...
Karščiai Lietuvos ilgai nelepins
Šią sa­vai­tę ša­ly­je ir vėl pri­reiks va­sa­ri­nių rū­bų, tad jei spė­jo­te juos padėti ...
Sinoptikė: Lietuvą pasieks tropinio karščio banga
Jau tre­čia­die­nį Lie­tu­vą pa­sieks tro­pi­nio karš­čio ban­ga, karš­čiau­sia bus ...
SPORTAS
Valdovų rūmai sulaukė tik trijų Seulo medalininkų
Egzaminas išlaikytas: galima rengtis vizitui į Kiniją
„Na ir rung­ty­nės“, – su­tik­tiems pa­žįs­ta­miems sa­kė į krep­ši­nin­kams skirtą ...
Lietuvos krepšininkai – pasaulio čempionate
Dai­niaus Ado­mai­čio tre­ni­ruo­ja­ma Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė ki­tą­met Kinijoje ...
Pasaulio čempionės nepatikėjo, jog auksas – realybė
Pa­sau­lio irk­la­vi­mo čem­pio­na­te Plov­di­ve (Bul­ga­ri­ja) Lie­tu­vos spor­ti­nin­kų yriai bu­vo ga­lin­gi. ...