Virš karinių teritorijų dronai nebeskraidys
ei­mas pri­ėmė Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis įtvir­ti­no drau­di­mą as­me­nims fil­muo­ti, fo­tog­ra­fuo­ti ar ki­tu bū­du vi­zua­li­zuo­ti ka­ri­nes te­ri­to­ri­jas, taip pat vyk­dy­ti be­pi­lo­čių or­lai­vių skry­džius virš jų ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro nu­sta­ty­tu ne di­des­niu nei 2 km spin­du­liu ap­link šias te­ri­to­ri­jas. 

Šis draudimas bus taikomas krašto apsaugos ministro į specialius sąrašus įtrauktoms karinėms teritorijoms. Išimtys galios tik įstatymų ar tarptautinių sutarčių numatytais atvejais arba turint krašto apsaugos ministro išduotą leidimą.

Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo ataskaitoje pažymima, kad karinių objektų stebėjimo, fotografavimo ir filmavimo atvejų skaičius Lietuvoje itin padidėjęs nuo 2014 metų, taip pat daugėja ir bepiločių orlaivių skrydžių virš karinių teritorijų ir Lietuvos kariuomenės padalinių pratybų vietų ir toks skaičius sistemingai auga. „Objektų stebėjimas ir vaizdo fiksavimas visiškai atitinka užsienio valstybių karinės žvalgybos veiklos metodus. Surenkama informacija gali būti naudojama užsienio valstybių kariniams veiksmams, nukreiptiems prieš Lietuvos nacionaliniam saugumui reikšmingus karinės paskirties objektus, kurie yra arba gali būti pasirinkti kaip taikiniai, planuoti, taip pat karinės infrastruktūros pokyčiams Lietuvos teritorijoje stebėti“, – pabrėžiama dokumento aiškinamajame rašte.

Priimtos pataisos, už kurias vienbalsiai balsavo 111 Seimo narių, įsigalios liepos 1 d.