Virš Baltijos jūros – JAV ir Rusijos pilotų akistata
Vie­nas Ru­si­jos nai­kin­tu­vas Su-27 an­tra­die­nį virš Bal­ti­jos jū­ros „nep­ro­fe­sio­na­liai“ pe­rė­mė JAV žval­gy­bos lėk­tu­vą P-8 ir bu­vo la­bai prie jo pri­ar­tė­jęs, ci­tuo­da­ma vie­ną šal­ti­nį ame­ri­kie­čių ka­riuo­me­nė­je pra­ne­šė nau­jie­nų te­le­vi­zi­ja CNN.

Anot jos, lėktuvai tarptautinėje oro erdvėje apie 9 minutes skriejo vienas šalia kito vos už 6 m vienas nuo kito.

Minėtas šaltinis sakė, kad padėtis nebuvo pavojinga, bet perėmimas buvo „neprofesionalus“.

JAV karinių oro ir jūrų pajėgų atstovai atsisakė pateikti televizijai komentarų ir nurodė, jog informacija teikiama tik įvykus pavojingiems incidentams.