Snaiperiai iš įvairių šalių savo įgūdžius tobulino Lietuvoje
Ge­gu­žės 2 – 8 die­no­mis Lie­tu­vo­je vy­ko tra­di­ci­nė­mis ta­pu­sios tarp­tau­ti­nės an­ti­re­ro­ris­ti­nių pa­da­li­nių snai­pe­rių pra­ty­bos „Bal­tic sha­dows 2018“. Pra­ty­bo­se, ku­rias or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos po­li­ci­jos an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nė „A­ras“, da­ly­va­vo Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Len­ki­jos, Aus­tri­jos an­ti­te­ro­ris­ti­nių pa­da­li­nių, taip pat Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir JAV ka­riuo­me­nės spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų snai­pe­riai.

Pratybų metu buvo tobulinami ne tik individualūs snaiperių įgūdžiai, bet ir įgūdžiai būtini atliekant užduotis tarptautinės komandos sudėtyje. Organizatoriai suplanavo pratybas taip, kad vykdomos užduotys būtų kuo tikroviškesnės, todėl snaiperiai dirbo ištisas paras su minimaliu laiku poilsiui, o sumodeliuotose stresinėse situacijose dalyviai privalėjo priimti optimalius bei greitus sprendimus ir atlikti tikslius šūvius. Snaiperiai mokomąsias užduotis vykdė Vilniaus, Jonavos, Klaipėdos ir Kėdainių rajonuose.