Siekis: 2030-aisiais krašto apsaugai – 2,5 proc. BVP
Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba an­tra­die­nį pa­siū­lė ir to­liau po tru­pu­tį di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą gy­ny­bai, kad 2030 me­tais tam bū­tų ski­ria­ma 2,5 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP), po po­sė­džio pra­ne­šė pre­zi­den­tės vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mais Ži­vi­lė Ša­tū­nie­nė.

„Saugumo situacija regione ir toliau išlieka sudėtinga, įtampa Lietuvos kaimynystėje nemažėja, žmonių saugumas privalo būti garantuotas, privalome toliau stiprinti šalies gynybos pajėgumus ir užtikrinti, kad Lietuvos kariuomenės modernizacija tęstųsi“, – žurnalistams Prezidentūroje sakė patarėja.

„Atsižvelgdama į tai Valstybės gynimo taryba nusprendė, kad Lietuvos gynybos išlaidos atsižvelgiant į finansines galimybes palaipsniui bus didinamos pasiekiant, kad 2030 metais jos būtų ne mažesnės nei 2,5 proc. BVP“, – pridūrė ji.

Šiemet Lietuva krašto apsaugai skiria 2,01 proc. prognozuojamo BVP arba 873 mln. eurų.

Valstybės gynimo taryba kitąmet pasiūlė gynybai skirti 2,05 BVP. Kadangi rengiant valstybės biudžetą bus atsižvelgta į rudenį skelbiamas ekonomikos augimo prognozes, taryba antradienį neįvardijo krašto apsaugos asignavimų augimo konkrečiomis lėšomis. Preliminariais skaičiavimais, gynybos biudžetas augtų keliasdešimčia milijonų eurų.

„Tai turėtų užtikrinti pačius būtiniausius Lietuvos ginkluotųjų pajėgų modernizavimo poreikius ir nekelti papildomų įtampų ir konfliktų visuomenėje“, – sakė Ž. Šatūnienė.