Šaulių ginkluotė pereina į naują lygį: optinį taikiklį keičia akustinis
Mū­šio lau­kas yra ku­pi­nas triukš­mo. Tai yra vi­siš­kai nor­ma­lu ir ne­iš­ven­gia­ma. Prob­le­ma ta, kad šū­vių gar­so šal­ti­nį yra la­bai su­nku nu­sta­ty­ti. Gar­sas ai­di nuo įvai­rių kie­tų pa­vir­šių ir ka­riui su­nku su­vok­ti, į ku­rią pu­sę jam rei­kė­tų pul­ti ar ku­rio­je vie­to­je ieš­ko­ti prie­dan­gos. Tam pra­ncū­zų kom­pa­ni­ja „Me­tra­vib“ ir su­kū­rė ypa­tin­gą akus­ti­nį ju­tik­lį PEARL, ku­rį ga­li­ma tvir­tin­ti tie­siai ant štur­mo šau­tu­vo ar šal­mo.

Šūviai iš mažų rankinių ginklų yra aiškiai girdimi ir už poros kilometrų. Tačiau šūvio garsas yra labai trumpas ir šaižus, jis lengvai pasimeta tarp kietų paviršių. Kariui sunku suvokti, iš kurios pusės sklinda aidas, o iš kurios – šūviai. Tenka pasikliauti kitais pojūčiais ir komanda. Dideli akustiniai jutikliai nėra naujiena, tačiau PEARL yra beveik toks pat asmeninis kaip optinis taikiklis.

Sakome „beveik“, nes teoriškai vienai komandai pakanka ir vieno PEARL įrenginio. Kita vertus, vis tiek patogiau, kai visi kariai turi po vieną akustinį jutiklį. PEARL iš tiesų yra visa akustinių jutiklių sistema. Šūvis paleidžia stiprią akustinę bangą – ta, kuri sklinda iš pagrindinio šaltinio visada yra stipresnė už aidą. Žmogaus ausis mūšio sumaištyje gali to skirtumo nepastebėti, o štai PEARL pastebi ir kryptį, iš kurios sklinda šūvių garsai, nurodo LED rodyklėmis.

PEARL nurodo ne tik apytikslę kryptį – azimutas ir pakilimo kampas virš horizonto taip pat pateikiami kariui. Azimutas pateikiamas 7,5 laipsnių tikslumu, todėl priešo vietą pavyks nustatyti gana tiksliai, o tuomet bus galima priimti tikslesnius, labiau pamatuotus sprendimus. PEARL geriausiai nustato smulkesnių ginklų šūvių šaltinius – nuo pistoletų iki 7,62 mm kulkosvaidžių.

PEARL ne tik gali gerai veikti tiek mieste, tiek kalnuose, kur galimybės susidaryti klaidinančiam aidui išties yra didžiulė, bet taip pat turi galimybę ignoruoti bendražygių šūvius. Įrenginys neturi jokių laidų, jį lengva prižiūrėti ir naudoti. Jis turi tik tris mygtukus, kad be reikalo neeikvotų kario dėmesio. Pasak „Metravib“, PEARL yra kario apsauginės įrangos dalis, tačiau nesunku įsivaizduoti, kad įrenginys labai pasitarnautų ir puolime – PEARL padėtų aptikti užsimaskavusius, pasislėpusius priešus, kurie kelia didžiausią pavojų. Gamintojas teigia, kad PEARL jau buvo panaudotas mūšyje.

Egzistuoja ir dar pažangesnė PEARL versija PILAR. Šis įrenginys ne tik nurodo šūvių šaltinio kryptį, bet ir gali jį pažymėti žemėlapyje. Jis tiksliai nurodo atstumą iki šaulio ir jo padėti GPS įrenginio ekrane.