Rusija žada sukurti karinį egzoskeletą
Pers­pek­ty­vų ru­siš­ką eg­zos­ke­le­tą vil­kin­tis ko­vo­to­jas ga­lės per­neš­ti nau­din­go svo­rio iki 100 kg ir šau­dy­ti kul­kos­vai­džiu, lai­ky­da­mas jį vie­no­je ran­ko­je, sa­kė Cen­tri­nio tiks­lio­sios ma­ši­nų pra­mo­nės moks­li­nio ty­ri­mo ins­ti­tu­to (CNII­Toč­maš) ka­rių gy­vy­biš­kai svar­bios ko­vi­nės eki­puo­tės sis­te­mų kons­truk­to­rius Ole­gas Faus­to­vas.

„Pagrindinė šio egzoskeleto paskirtis – gerinti fizines naudotojo galimybes. Mes jau išbandėme egzoskeleto pavyzdžius, kuomet buvo galima šaudyti iš graižtvinio šautuvo ar kulkosvaidžio viena ranka“, – interviu agentūrai „Interfax“ sakė O. Faustovas.

„Remiantis mūsų skaičiavimais, „teisingą“ kovinį egzoskeletą vilkintis karys galės judėti kovos lauke iki 20 km per valandą greičiu ir nešti naudingo svorio iki 100 kg“, – sakė jis.

Egzoskeletas – specialus įrenginys, didinantis naudotojo raumenų jėgą. Aktyvus egzoskeletas veikia naudodamas autonominio energijos šaltinio energiją. Pasyvūs egzoskeletai, nenaudojantys autonominių akumuliatorių, mažina pernešamo svorio kiekį.

Anot O. Faustovo, daugelį egzoskeleto elementų realu sukurti jau dabar, tačiau problemų kelia maitinimo elementai.

„Mokslinės-techninės užuomazgos yra ir Rusijoje, ir užsienyje, tačiau dar nesukurta „baterija“, kuri atitiktų keliamus reikalavimus“, – sakė instruktorius.

Anksčiau „CNIITočmaš“ vadovas Dmitrijus Semizorovas interviu agentūra „Interfax“ sakė, kad Rusijoje atliekami pažangių egzoskeleto pavyzdžių bandymai.

„Šiuo metu tiek Rusijoje, tiek ir užsienyje sukurti egzoskeletai dar yra tolimi nuo tobulumo. Tačiau darbai šia linkme vyksta. Dabar jau išbandomi maketiniai ir pažangūs pavyzdžiai“, – sakė jis.

Rusijos sausumos pajėgų vadas Olegas Saliukovas yra sakęs, kad perspektyvoje į Rusijos kovinę ekipuotę „Ratnik“3“ gali būti įtrauktas ir egzoskeletas