Rusai NATO oro policijai nuobodžiauti neleido
Bal­ti­jos ša­ly­se bu­din­tys NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę ke­tu­ris kar­tus ki­lo at­pa­žin­ti ir ly­dė­ti Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių, skri­du­sių tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros.

Gegužės 10 dieną NATO naikintuvai atpažino du naikintuvus SU-30SM, skridusius iš Rusijos Karaliaučiaus srities į pagrindinę šios šalies dalį. Orlaiviai radijo ryšio su regioniniu skrydžių valdymo centru nepalaikė, turėjo skrydžio planą, skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, pranešė Krašto apsaugos ministerija.

Gegužės 11 dieną palydėtas transporto orlaivis AN-12. Jis skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Karaliaučiaus sritį. Šis orlaivis vyko be radiolokacinio atsakiklio, skrydžio planą turėjo, radijo ryšį palaikė.

Gegužės 12 dieną oro policijos misiją vykdantys NATO naikintuvai du kartus lydėjo rusų karo orlaivius. Abu kartus palydėti transporto lėktuvai AN-12 ir AN-24.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.