Raimundas Karoblis: „Valstybę kuria jos žmonės – garbingai tęskime Mindaugo pradėtą darbą“
„Vals­ty­bę ku­ria jos žmo­nės, tad ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo – Vals­ty­bės die­ną šven­čia­me vi­sų mū­sų in­dė­lį į Lie­tu­vos ge­ro­vės kū­ri­mą. Jo­kia vals­ty­bė ar de­mo­kra­ti­ja ne­bus įga­li, o lais­vė – tvir­ta, jei jos pi­lie­čiai bus pa­sy­vūs ir abe­jin­gi, tad gar­bin­gai tęs­ki­me Min­dau­go pra­dė­tą dar­bą“, – sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis, da­ly­vau­sian­tis lie­pos 6 d., Vals­ty­bės – Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­nai skir­to­je Vals­ty­bės vė­lia­vų pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­jo­je Si­mo­no Dau­kan­to aikš­tė­je Vil­niu­je bei ki­tuo­se ren­gi­niuo­se.

12.00 val. vėliavas Simono Daukanto aikštėje iškels Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai, reprezentuojantys Lietuvos kariuomenės Sausumos, Karines oro ir jūrų pajėgas, sargyboje stovės kariai su XIV a. apranga ir ginkluote. Kartu gros Lietuvos kariuomenės orkestras, pirmą kartą pasipuošęs atkurtomis istorinėmis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės XVIII a. pėsčiosios gvardijos regimento uniformomis. Tuo pačiu metu Kaune vyks Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ceremonija Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

Lietuvą su Valstybės diena ketina pasveikinti NATO sąjungininkai oro pajėgų naikintuvų skrydžiu – šiuo metu NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdantys Portugalijos ir Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „F-16“ ir „Eurofighter Typhoon“.

Taip pat nuaidės trys senovinio pabūklo salvės dedikuotos Karaliui Mindaugui, Lietuvos valstybei ir Lietuvos žmonėms. Salves atliks Kauno karo istorijos klubo prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus nariai originalia XVIII amžiaus patranka.

Iš Simono Daukanto aikštės kartu bus išlydėti ir dviračio žygio aplink Lietuvą su istorinėmis vėliavomis dalyviai. Jie Lietuvos perimetru per 24 d, liepos 6–29 d. planuoja apvažiuoti visą Lietuvą. Šį žygį organizuoja Lietuvos karių asociacijos Keliautojų klubas minėdamas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį.

Vėliau, 12.30 val. Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje bus laikomos Šv. Mišios.

Iš kart po vidudienio, 12.15 val. vilniečius ir miesto svečius Vinco Kudirkos aikštėje džiugins Nyderlandų karališkasis kariuomenės orkestras, pasipuošęs XIX a. istorine grenadierių uniforma. Nuo 12.45 val. orkestrantai Gedimino prospektu žygiuos į Simono Daukanto aikštę. Čia 13.00 val. Lietuvos kariuomenės ir Nyderlandų karališkasis kariuomenės orkestrai surengs bendrą koncertą „Istorija muzikos garsuose“. Specialią parodomąją programą demonstruos ir Garbės sargybos kariai.

Valstybės dienai skirtuose renginiuose kartu dalyvausianti Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės vadovybė, kariai kviečia kartu jungtis prie devynerius metus augintos ir puoselėtos „Tautiškos giesmės aplink pasaulį“ iniciatyvos ir liepos 6-ąją 21.00 val. kur bebūtume, stabteltume ir sugiedotume „Tautišką giesmę“.