Prisistatys NATO priešakinių pajėgų batalione tarnybą pradedantys prancūzai
Sau­sio 22 d., pir­ma­die­nį, Lie­tu­vos di­džio­jo et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­lo mo­ko­ma­ja­me pul­ke Ruk­lo­je vyks NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nė­je gru­pė­je tar­ny­bą pra­de­dan­čio Pra­ncū­zi­jos kon­tin­gen­to pri­sta­ty­mo ce­re­mo­ni­ja. Jo­je da­ly­vaus Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ va­das pul­ki­nin­kas Min­dau­gas Ste­po­na­vi­čius, NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės Lie­tu­vo­je va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Thors­ten Gens­ler, Pra­ncū­zi­jos kon­tin­gen­to va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Mar­tin Wen­cesl, Pra­ncū­zi­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je at­sto­vai.

Prancūzijos kariai Lietuvoje NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės sudėtyje, kaip integruota Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ dalis, bus aštuonis mėnesius ir prisidės prie NATO atgrasymo ir kolektyvinės gynybos priemonių stiprinimo Baltijos šalyse.

Pilnai integravęsis su kitais kovinės grupės kariais Prancūzijos kontingentas jau vasario pabaigoje bus pasirengęs dalyvauti NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės Lietuvoje mokymuose ir pratybose.

Prancūzijos karių kontingentą sudaro beveik 300 karių, iš jų apie 200 suformuos mechanizuotąją pėstininkų kuopą ir dar apie 100 karių vykdys administracines ir logistines užduotis. Prancūzijos kariai sudarys vieną iš manevrinių kovinės grupės kuopų, jie taip pat tarnaus kovinės paramos vienetuose, kovinės grupės štabe.

Kariai ir technika atvyko iš Prancūzijos kariuomenės 5-ojo dragūnų bataliono, dislokuoto Mailly le Camp, kurio kariai apginkluoti geriausia Prancūzijos kariuomenės sausumos pajėgų technika, bei Prancūzijos kariuomenės 7-ojo kalnų pėstininkų bataliono karių, puikiai pasirengusių dalyvauti NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės treniruotėse ir pratybose.

Kaip ir kiti kovinės grupės kontingentai, Prancūzijos kariai į Lietuvą atsigabeno ir savo kovinę, aprūpinimo bei administracinę techniką. Manevrinis vienetas tarnybai naudos pagrindinius kovos tankus „Leclerc“, pėstininkų kovos mašinas VBCI.

Daugianacionalinė NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė Rukloje (Jonavos r.) yra dislokuota nuo šių metų pradžios reaguojant į pasikeitusią geopolitinę situaciją. Prisijungus Prancūzijos kariams daugianacionalinę NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinę grupę Lietuvoje sudaro daugiau nei 1200 karių.