Prasideda kasmetinės pratybos „Ugninis griausmas 2018“
Per 100 Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų jū­rų pės­ti­nin­kų ka­rių su tech­ni­ka šią sa­vai­tę at­vy­ko į Klai­pė­dą. Jie nuo ge­gu­žės 14 die­nos kar­tu su ki­tais dau­giau nei 1200 ka­rių da­ly­vaus in­ten­sy­vio­se ne­tie­sio­gi­nės ug­nies par­amos vie­ne­tų ko­vi­nio šau­dy­mo pra­ty­bo­se „Ug­ni­nis griaus­mas 2018“ (angl. Fla­ming Thun­der), ku­rios vyks Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ne Pa­bra­dė­je (Šven­čio­nių r.) ir Gai­žiū­nų po­li­go­ne Ruk­lo­je (Jo­na­vos r.).

Informuojame gyventojus, kad gegužės 14 d., įvairiose Lietuvos vietose judės karinio transporto kolonos, vykstančios Pabradės kryptimi. Pagrindinės kryptys bus nuo Klaipėdos, Lenkijos pasienio ir Ruklos link gen. Silvestro Žukausko poligono (Švenčionių raj.).

Jau šeštą kartą kasmet rengiamos pratybos vyks iki gegužės 25 dienos. Jų metu kariai vykdys kovinį šaudymą iš netiesioginės ugnies priemonių šviesiu ir tamsiu paros metu į taikinius ant žemės ir jūroje.

Dalis pratybų dalyvių gegužės 21 d. bus perdislokuoti į Brigados generolo Povilo Plechavičiaus poligoną (Klaipėdos r.), kur pirmą kartą šių pratybų istorijoje bus vykdomas kovinis šaudymas ir organizuojamos treniruotės panaudojant Sausumos, Karinių oro ir Karinių jūrų pajėgų ginkluotę. Bus vykdomas kovinis šaudymas į jūroje iki 22 km atstumu išdėstytus taikinius iš sausumos ir panaudojant Karinių jūrų pajėgų laivuose sumontuotus 76 mm OTO-MELARA pabūklus. Taikiniai jūroje bus atakuojame jungtine ugnimi iš jūros, oro ir sausumos priemonių.

Pratybose „Ugninis griausmas 2018“ dalyvaus daugiau nei 1200 karių iš 9 NATO valstybių (JAV, Kanados, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Nyderlandų, Prancūzijos ir Vokietijos). Pirmą kartą šiose pratybose dalyvaus Kanados kariai, atvykę iš Latvijoje esančio NATO priešakinių pajėgų bataliono bei Kroatijos ir Prancūzijos kariai, tarnaujantys Rukloje dislokuotame NATO priešakinių pajėgų batalione.

Pratybų „Ugninis griausmas 2018“ pagrindinis tikslas – tobulinti įgūdžius ir vertinti ugnies paramos vienetų gebėjimą efektyviai vykdyti kovinio šaudymo užduotis, taip pat skatinti bendradarbiavimą tarp NATO valstybių netiesioginės ugnies paramos vienetų.